• GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/18,25

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/8457
  Karar No: 2005/35763
  Tarihi:      14.11.2005

  l GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI
  l FESİH İLE GERÇEKLEŞEN EYLEM ARA-SINDA ORANTISIZLIK BULUNMASI
  l GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

  ÖZETİ: Dosya içerisinde bulunan “davacıya tebliğ edilen ihtar yazılarına göre” davacının çalıştığı süre içerisinde alarm sistemi kullanma talimatı ve Vezne Çalışma kurallarına aykırı hareket ederek çalıştığı vezneye bazı kimseleri aldığı açık olup işçinin bu eylemi nedeniyle iş akdi feshedilmiştir. Ancak davacının bu eylemleri nedeniyle işveren herhangi bir zarara uğramadığı gibi feshe gerekçe yapılan olayda davacının veznede konuştuğu kişi işyerinin güvenlik elemanıdır. Fesih ile gerçekleşen eylem arasında orantısızlık mevcut olup iş sözleşmesinin feshi ağır bir sonuçtur. Bu nedenle işverenin feshi geçerli nedene dayanmakla birlikte haklı nedene dayanmamakta olup, kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı işyerinde veznedar olarak çalıştığını vezne içinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişiyle konuştuğu gerekçesiyle haksız olarak işine son verildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatları ile fazla mesai ücret alacağının hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalı, ihtarlara rağmen kurallara uymadığı gerekçesiyle İş Kanununun 17/II-g uyarınca akdin feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece feshin haklı olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının reddine karar verilmiştir.
  Dosya içerisinde bulunan “davacıya tebliğ edilen ihtar yazılarına göre” davacının çalıştığı süre içerisinde alarm sistemi kullanma talimatı ve Vezne Çalışma kurallarına aykırı hareket ederek çalıştığı vezneye bazı kimseleri aldığı açık olup işçinin bu eylemi nedeniyle iş akdi feshedilmiştir. Ancak davacının bu eylemleri nedeniyle işveren herhangi bir zarara uğramadığı gibi feshe gerekçe yapılan olayda davacının veznede konuştuğu kişi işyerinin güvenlik elemanıdır. Fesih ile gerçekleşen eylem arasında orantısızlık mevcut olup iş sözleşmesinin feshi ağır bir sonuçtur. Bu nedenle işverenin feshi geçerli nedene dayanmakla birlikte haklı nedene dayanmamakta olup, kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.11.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ