• GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/15021
  2015/21267
  10.06.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI
  • İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN TAHRİKİ  İLE İŞÇİNİN SÖYLEDİĞİ AĞIR SÖZLERİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLACAĞI
  • İŞÇİNİN UZMANLIK ALANIYLA İLGİLİ ELEŞTRİLERİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI
    ÖZETİ İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.
              Dosya içeriğine göre haklı nedenle iş akdinin feshedildiği savunulmasına rağmen bu savunmayla çelişir nitelikte davacıya işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmiş, işten ayrılış bildirgesinde haklı nedenle fesih kodu olan 29 yerine işveren tarafından zorunlu nedenle fesih kodu olan kod 27 bildirilmiştir. Diğer taraftan tanık beyanları dikkate alındığında davacının işverene söylediği ve hakaret olarak kabul edilen “ben size sorarım” sözünün işveren feshinden sonra söylenmiştir. İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih haksız ve geçersiz olup, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. Maddesindeki geçerlilik koşullarına uygun değildir. Fesihten sonraki davacı sözlerinin geçersiz feshe etkisi yoktur. Davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.   
   
       
               


  DAVA                   :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
                                    Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:             
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili,  davacının 04/09/2013 tarihinde davalı işyerinde çalışmaya başladığın,    davacı en son muhasebe müdürü olarak 2.900,00 TL ile çalıştığını,  06/05/2014  tarihinde işveren tarafından haksız olarak iş akdinin feshedildiğini iddia ederek feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; davacını davalı işyerinde muhasebe görevlisi olarak çalışmaya başladığını, 06/08/2014 tarihinde i Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eren Doğanbey'e  ücretinin geriye dönük olarak artırılmasını istediğini,  bunun şimdilik mümkün olmadığını davacıya bildirildiğini, davacının bunun üzerine sinirlenerek ve bağırarak orada bulunan personelin önünde "ben sana yapacağımı bildiririm" diyerek işverene tehditte bulunduğunu, 25/II maddesi uyarınca davacının davranışları nedeni ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının işverene hakaret etmesi nedeniyle yapılan feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II’nci bendinin (b) fıkrasına göre, işçinin işverene, ailesine veya işverenin diğer bir işçisine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerinden birine veya diğer bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda işçi, anayasanın 25 ve 26’ncı maddesi ile güvence altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği sözler çalışma düzenini bozacak nitelikte ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sa­dece işverene karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, işveren veya aile üyelerinden olmamakla birlikte, işverenin yakını olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya başka bir işte ortağı olan kişilere hakaret ve sövgüde bulunması, bu kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yapması özellikle işverenin şahsının önemli olduğu küçük işletmeler bakımından bu durum iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturacaktır. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tar­tışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir(Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı).
  İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.
              Dosya içeriğine göre haklı nedenle iş akdinin feshedildiği savunulmasına rağmen bu savunmayla çelişir nitelikte davacıya işveren tarafından ihbar tazminatı ödenmiş, işten ayrılış bildirgesinde haklı nedenle fesih kodu olan 29 yerine işveren tarafından zorunlu nedenle fesih kodu olan kod 27 bildirilmiştir. Diğer taraftan tanık beyanları dikkate alındığında davacının işverene söylediği ve hakaret olarak kabul edilen “ben size sorarım” sözünün işveren feshinden sonra söylenmiştir. İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih haksız ve geçersiz olup, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. Maddesindeki geçerlilik koşullarına uygun değildir. Fesihten sonraki davacı sözlerinin geçersiz feshe etkisi yoktur. Davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
   SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının İŞİNE İADESİNE,
  3-Davacının kanunî sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500.-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 242.20 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
   8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
  Kesin olarak  10.06.2015  tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ