• GEÇERLİ FESHİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/31

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2007/14014
  Karar No:        2007/27738
  Tarihi:              24.09.2007

  l GEÇERLİ FESHİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI
  l FESİHTEN SONRA SENDİKA ÜYESİ OLMA
  l İŞYERİNDE ÖRGÜTLENEN SENDİKANIN TİS YETKİSİ ALMIŞ OLMASI
  l İŞYERİNDE ÇALIŞAN SENDİKA ÜYESİ İİŞÇİLERİN BULUNMASI
  l FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞININ KANITLANAMAMAIŞ OLMASI

  ÖZETİ Dosya içeriğine göre ispat yükü kendisinde bulunan davalı işveren geçerli feshi kanıtlayamadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından, mahkemece davacının işe iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak, işyerinde her ne kadar sendikal örgütlenme çalışmalarının yapıldığı bir sırada iş sözleşmesi feshedilmiş ise de, davacının sendika üyeliğinin fesihten sonra sendikaya üye olması, sendika üyeliğinden işverenin haberdar olmaması, üye olunan sendikanın fesihten sonra davalı işyerinde Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisini alması ve işyerinde halen sendikalı işçilerin çalıştığının anlaşılması karşısında, aynı durumdaki tanık anlatımlarına itibar edilerek feshin sendikal nedene dayandığının kabulü doğru olmamıştır. Mevcut olgulara göre feshin sendikal nedene dayandığı kanıtlanmış değildir.
  DAVA                      : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini
  belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin fesih yazısındaki nedenlerle feshedildiğini, feshin işletmenin gereklerine dayandığını, sendikal neden bulunmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davalı işverenin geçerli feshi kanıtlayamadığı, fesih nedeni ile çelişen uygulama ile yeni işçi alındığı, aksine tanık anlatımlarına göre davacının iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği gerekçesi ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmiş ve işe başlatılmama halinde tazminat 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca davacının 12 aylık ücret tutarında belirlenmiştir.
  Dosya içeriğine göre ispat yükü kendisinde bulunan davalı işveren geçerli feshi kanıtlayamadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından, mahkemece davacının işe iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak, işyerinde her ne kadar sendikal örgütlenme çalışmalarının yapıldığı bir sırada iş sözleşmesi feshedilmiş ise de, davacının sendika üyeliğinin fesihten sonra sendikaya üye olması, sendika üyeliğinden işverenin haberdar olmaması, üye olunan sendikanın fesihten sonra davalı işyerinde Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisini alması ve işyerinde halen sendikalı işçilerin çalıştığının anlaşılması karşısında, aynı durumdaki tanık anlatımlarına itibar edilerek feshin sendikal nedene dayandığının kabulü doğru olmamıştır. Mevcut olgulara göre feshin sendikal nedene dayandığı kanıtlanmış değildir.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı îş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

  HÜKÜM         :Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3.  Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süre içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi. fesih    nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.  Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yapmış olduğu 292.00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin olarak 24.9.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ