• GECE ÇALIŞMALARININ 7,5 SAATİ AŞMASI HALİNDE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLMASA DA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi        
   
  Esas No. 2016/1228
  Karar No. 2019/10113
  Tarihi: 07.05.2019

  l GECE ÇALIŞMALARININ 7,5 SAATİ AŞMASI HALİNDE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLMASA DA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI
  l GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN %150 ZAMLI ÖDENMESİ GEREKECEĞİ

  ÖZETİ: Haftalık 45 saati aşmasa bile gece çalışmalarında 7,5 saati aşan çalışma süresi doğrudan fazla çalışmanın karşılığı olduğundan % 150 zamlı ücretle hesaplanmalıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda gece çalışmalarında 7,5 saati aşan süre % 50 zamlı ücrete göre hesaplanmış olup, Mahkemece sözü edilen rapora itibarla hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir
   
  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalı ... Uluslar Arası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI 
  1. Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili asıl ve birleşen davalarda, müvekkilinin 01/05/2008 tarihinden itibaren davalı şirkette aylık brüt 1.675,00 TL ücret ile bazen haftada 4 gün, bazen ise 5 gün olmak üzere 08.00-20.00 veya 20.00-08.00 saatleri arasında vardiyalı olarak 1 gündüz, 1 gece, 1 gündüz, 1 gece, 1 gece veya bazı haftalarda ise 1 gündüz, 2 gece, 1 gündüz, 1 gece şeklinde çalıştığını, fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini, müvekkilinin iş akdini 4857 sayılı yasanın 24/II-e maddesi gereğince haklı olarak feshettiğini, resmi bayram ve tatillerde çalıştığını ve haklarını alamadığını ileri sürerek, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti ve yıllık izin ücretinin davalılardan tahsilini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti
  Davalı ... Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. vekili, davacının haftalık 45 saati aşan çalışmasının bulunmadığını ancak fazla çalışma yapması durumunda karşılığının bordrolara yansıtılarak ödendiğini, günde 12 saat mesai yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, dini ve resmi bayram tatili ücreti alacağının bulunmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Davalı ... Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş vekili, dava konusu taleplerin zamanaşımına uğradığını, davacının 01/05/2008 tarihinde ... Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.'de işe başladığını, 10/11/2009 tarihli devir protokolü ile iş akdinin ... Koruma ve Güvenlik A.Ş.'ye devredildiğini, müvekkili şirket ile diğer davalı arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti 
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili ile davalılardan ... Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş vekili temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ... Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı, diğer işçilik alacağı talepleriyle birlikte fazla çalışma ücreti talebinde bulunmuştur.
  Haftalık 45 saati aşmasa bile gece çalışmalarında 7,5 saati aşan çalışma süresi doğrudan fazla çalışmanın karşılığı olduğundan % 150 zamlı ücretle hesaplanmalıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda gece çalışmalarında 7,5 saati aşan süre % 50 zamlı ücrete göre hesaplanmış olup, Mahkemece sözü edilen rapora itibarla hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ