• GAZETECİNİN TALEP ETMEMESİ NEDENİYLE YÜZDE BEŞLERİN ARTMASI

  İlgili Kanun / Madde
  B.İşK/5

  T.C.
  YARGITAY
  Hukuk Genel Kurulu                                                                            

  Esas No: 2005/9-203
  Karar No: 2005/252
  Tarihi: 13.04.2005         
  l GAZETECİNİN TALEP ETMEMESİ NEDENİYLE YÜZDE BEŞLERİN ARTMASI
  l İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı gazetecinin çalıştığı süre yaklaşık 2 yıl 7 ay olup bu süreye göre fazla çalışma ücreti ile bayram genel tatil ücretleri hesaplanmıştır. Söz konusu alacakların gününde ödenmemesi sebebiyle günlük yüzde beş fazlası da bilirkişi tarafından hesaplanmış, mahkemece %60 oranında indirim yapılarak fazla çalışma yüzde beş fazlası olarak 59.712.466.018TL ve bayram genel tatil yüzde beş fazlası olarak da 3.136.803.303TL hüküm altına alınmıştır. Belirtmek gerekir ki, davacı gazetecinin çalıştığı bu süre içinde bu alacağını yasal yollardan talep etmemesi sonucu anılan alacak yüksek meblağlara ulaşmıştır. Hesaplamaya konu asıl alacak miktarı da dikkate alındığında yapılan indirime rağmen hüküm altına alınan meblağ yüksektir. Mahkemece günlük yüzde beş fazla ile ilgili daha yüksek bir oranda indirim yapılarak sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Taraflar arasındaki “Basın İş Kanununa dayalı işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 3.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 02.12.2003 gün ve 2003/10 E. - 1931 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 08.06.2004 gün ve 2004/3862-14291 sayılı ilamı ile;
  (... 1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacın tüm temyiz itirazıyla, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı Gazeteci, önce davalılardan NTV Haber Ajansı AŞ. işyerinde çalışmış, 31.10.2000 tarihinden sonra ise tüm haklarıyla birlikte diğer davalı E Haber Ajansı AŞ’ne nakli yapılmıştır. Mahkemece hüküm altına alınan tazminat ve alacakların tamamından davacının nakledildiği işverenin sorumlu tutulması doğru ise de, nakleden işverenin kıdem tazminatı ile izin ücreti, fazla mesai, bayram genel tatili ve bunların günlük yüzde beş fazlası yönünden kendi dönemi ile sınırlı olarak sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece her iki davalı işverenin tüm alacaklardan müştereken müteselsilen sorumlu tutulması hatalıdır.
  3- Davacı gazetecinin çalıştığı süre yaklaşık 2 yıl 7 ay olup bu süreye göre fazla çalışma ücreti ile bayram genel tatil ücretleri hesaplanmıştır. Söz konusu alacakların gününde ödenmemesi sebebiyle günlük yüzde beş fazlası da bilirkişi tarafından hesaplanmış, mahkemece %60 oranında indirim yapılarak fazla çalışma yüzde beş fazlası olarak 59.712.466.018TL ve bayram genel tatil yüzde beş fazlası olarak da 3.136.803.303TL hüküm altına alınmıştır. Belirtmek gerekir ki, davacı gazetecinin çalıştığı bu süre içinde bu alacağını yasal yollardan talep etmemesi sonucu anılan alacak yüksek meblağlara ulaşmıştır. Hesaplamaya konu asıl alacak miktarı da dikkate alındığında yapılan indirime rağmen hüküm altına alınan meblağ yüksektir. Mahkemece günlük yüzde beş fazla ile ilgili daha yüksek bir oranda indirim yapılarak sonuca gidilmelidir...)
  Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
  TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

                            HUKUK GENEL KURULU KARARI
   
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle H.U.M.K.2494 sayılı Yasa ile değişik 438/II. Fıkrası hükmü gereğince duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre,
  1- Mahkemece bozma ilamının, davalı işverenlerin kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla mesai ücreti bayram genel tatili ile günlük %5 gecikme zammı uygulaması yönünden kendi dönemleri ile sınırlı olarak sorumlu olduğu yönündeki kısmına uyarak, bu konuda yeni bir hüküm kurduğundan, bu yeni hükme yönelik, davalı tarafın temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Özel Dairesi’ne gönderilmesi gerekir.
  2- Fazla mesai ve ulusal bayram ile genel tatil ücretinin %5 günlük gecikme zammı bakımından, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
  SONUÇ:1-Yukarda açıklanan nedenlerle her bir davalının kendi dönemi ile sınırlı olarak sorumlu olması yönünden kurulan yeni hükme yönelik davalı vekilinin temyiz itirazının incelenmesi için dosyanın Yargıtay 9. Hukuk Dairesine gönderilmesine,
  2- Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 13.04.2005 gününde oyçokluğu ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ