• FİİLEN ÇALIŞMASADA MESLEK UNVANI NEDENİYLE SORUMLULUK ÜSTLENME

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2007/2602
  Karar No:        2007/11122
  Tarihi:              17.04.2007

  l FİİLEN ÇALIŞMASADA MESLEK UNVANI NEDENİYLE SORUMLULUK ÜSTLENME
  l ÜCRETE HAK KAZANMA

  ÖZETİ . Davacının işyerinde filen çalıştığı kanıtlanamamış olsa da, davalı şirket tarafından çalışanlar listesinde davacı adına yer verildiği bir kısım belgelerin davacı adına işleme konulduğu, bir dönem Sosyal Sigortalar Kurumuna primlerinin de yatırıldığı anlaşılmaktadır. Davacının bu işleme katıldığı ve 11.8.2000 tarihli taahhütnameyi noterden düzenleyerek 300.000.000TL bürüt aylık ücretle çalışacağını açıkladığı da anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacı davalıya ait işyerinde fiilen çalışmamış olsa dahi, meslek unvanı sebebiyle sorumluluk üstlendiği anlaşılmakla taahhütnamede belirtilen ücrete hak kazandığı kabul edilmelidir. Böyle olunca davacının yapı denetim şirketinde mimar bulundurma zorunluluğunun bulunduğu 24.5.2001 tarihine kadar olan dönem için ücrete hak kazandığının kabulü gerekir. Bu yönde gerekli hesaplamaya gidilerek istek yönünden bir karar verilmelidir
  DAVA                    : Taraflar arasındaki, ücret alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen reddine ilişkin hükmün süresi içerisinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 17.04.2007 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat H.M geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunana avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü;
  Davacı, açmış olduğu bu davada, davalıya ait yapı denetim şirketinde mimar olarak çalıştığım ve ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek ücret alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ise aralarında iş ilişkisinin bulunmadığını ve davacının fiilen hiç çalışmadığını yapı denetim şirketlerinde mimar bulundurma yükümlüğü sebebiyle isminin geçtiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının işyerinde fiilen çalışmadığı, sadece yasal yükümlülük sebebiyle isminin bildirildiği, ücrete hak kazanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacının işyerinde filen çalıştığı kanıtlanamamış olsa da, davalı şirket tarafından çalışanlar listesinde davacı adına yer verildiği bir kısım belgelerin davacı adına işleme konulduğu, bir dönem Sosyal Sigortalar Kurumuna primlerinin de yatırıldığı anlaşılmaktadır. Davacının bu işleme katıldığı ve 11.8.2000 tarihli taahhütnameyi noterden düzenleyerek 300.000.000TL bürüt aylık ücretle çalışacağını açıkladığı da anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacı davalıya ait işyerinde fiilen çalışmamış olsa dahi, meslek unvanı sebebiyle sorumluluk üstlendiği anlaşılmakla taahhütnamede belirtilen ücrete hak kazandığı kabul edilmelidir. Böyle olunca davacının yapı denetim şirketinde mimar bulundurma zorunluluğunun bulunduğu 24.5.2001 tarihine kadar olan dönem için ücrete hak kazandığının kabulü gerekir. Bu yönde gerekli hesaplamaya gidilerek istek yönünden bir karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davacı yararına takdir edilen 500 YTL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.4.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ