• FESİHTEN SONRA YENİ İŞÇİ ALINMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/16537
  Karar No. 2009/1843
  Tarihi: 09.02.2009                     

  l FESİHTEN SONRA YENİ İŞÇİ ALINMASI
  l FESİHTEN İTİBAREN SON 6 AYDA İŞÇİ ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dairemize intikal eden emsal dosyalardan, davalının yeni işçi alımı yaptığı ve işten çıkardığı bazı işçileri tekrar işe aldığı yönünde bilgiler bulunduğu da göz önüne alınarak öncelikle davalı işverenden bu kişiler arasında fesihten itibaren son 6 ay içinde işe alınan işçiler olup olmadığı varsa nedenleri sorulmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır.

  DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı taraf, iş akdinin haksız ve geçersiz nedenle feshedildiğini savunarak işe iade talebinde bulunmuştur.
  Davalı taraf, iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
  Hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyada mevcut bilirkişi raporunda, davacının iş akdinin feshinin ardından yerine yeni işçi alınmadığı belirtilmişse de davalı işveren yazısından Kasım 2006 tarihi itibari ile davacının bölümünde 12 işçinin çalıştığı bildirilmiştir. Dairemize intikal eden emsal dosyalardan, davalının yeni işçi alımı yaptığı ve işten çıkardığı bazı işçileri tekrar işe aldığı yönünde bilgiler bulunduğu da göz önüne alınarak öncelikle davalı işverenden bu kişiler arasında fesihten itibaren son 6 ay içinde işe alınan işçiler olup olmadığı varsa nedenleri sorulmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır. Öte yandan, bilirkişi raporunda, davacının bir başka birimde çalıştırılamayacağına ilişkin beyanın, araştırmaya dayanmadığı, davacının eğitim, kıdem, mesleki bilgi gibi özellikleri itibari ile başka birimlere aktarılmasının mümkün olup olmadığına dair açıklamaların yer almadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak, değinilen hususlar aydınlatıldıktan sonra hâsıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 9.2.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ