• FESİHTEN SONRA YAPILAN ÖDEMELERİN İLK ÖNCE MUACCEL OLAN ALACAKTAN BAŞLAYARAK MAHSUBUNUN GEREKMESİ

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/7033 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/17160 4857 Sç İşK/41
  Tarihi: 02/10/2019  

   
  • FESİHTEN SONRA YAPILAN ÖDEMELERİN İLK ÖNCE MUACCEL OLAN ALACAKTAN BAŞLAYARAK MAHSUBUNUN GEREKMESİ
  • AYNI ANDA MUACCEL OLAN ALACAKLARDA MAHSUP İŞLEMİNİN HER ALACAKTAN EŞİT İNDİRİM YAPILARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ
  •  
  ÖZETİ   Davalı işveren tarafından davacının iş sözleşmesinin feshinden ve bu davanın açılmasından sonra davacıya "işçilik alacakları" açıklaması ile 1.168,00 TL. ödenmiş olup cevap dilekçesinde sözü edilen ödemenin mahsubu talep edilmiştir. Ödeme ile ilgili olarak davacı tarafından herhangi bir itirazda bulunulmaması ve mahkemece hangi alacağa ilişkin ödendiği anlaşılamadığından mahsup cihetine gidilmemiştir. Fesihten sonra yapılan sözü edilen ödemenin davaya konu işçilik alacaklarından ilk önce muaccel olan alacaktan başlamak sureti ile mahsubu yapılmalı, aynı anda muaccel olan alacak varsa eşit olarak indirim yapılmalıdır. Ödeme hususu gözetilmeksizin karar verilmesi hatalı olup, bozmayı
  gerektirmiştir.  .
  .
   
   
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından

  istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından

  düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:

   Davacı, 2012 yılından itibaren davalı işyerinde çalıştığını, iş akdinin işverence feshedildiğini, iş yerinde

  her gün 1 saat fazla çalışma yaptığını iddia ederek bir kısım işçilik alacağı talebinde bulunmuştur. 

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı, davacının davalı şirketin işyerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, üstlenilen işin bitmesi

  nedeniyle  iş  akdinin  kendiliğinden  sona  erdiğini,  davacının  ihbar  ve  kıdem  tazminatı  talep

  edemeyeceğini  savunarak,  davanın  reddine  karar  verilmesini  talep  etmiştir.  

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece  toplanan  kanıtlar  ve  bilirkişi  raporuna  dayanılarak  davanın  kısmen kabulüne  karar

  verilmiştir. 

  D) Temyiz:

  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

  E) Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının

  aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2-Davalı işveren tarafından davacının iş sözleşmesinin feshinden ve bu davanın açılmasından sonra

  davacıya "işçilik alacakları" açıklaması ile 1.168,00 TL. ödenmiş olup cevap dilekçesinde sözü edilen

  ödemenin mahsubu talep edilmiştir. Ödeme ile ilgili olarak davacı tarafından herhangi bir itirazda

  bulunulmaması ve mahkemece hangi alacağa ilişkin ödendiği anlaşılamadığından mahsup cihetine

  gidilmemiştir. Fesihten sonra yapılan sözü edilen ödemenin davaya konu işçilik alacaklarından ilk önce

  muaccel olan alacaktan başlamak sureti ile mahsubu yapılmalı, aynı anda muaccel olan alacak varsa

  eşit olarak indirim yapılmalıdır. Ödeme hususu gözetilmeksizin karar verilmesi hatalı olup, bozmayı

  gerektirmiştir. 

  F) SONUÇ:

  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının

  istek halinde ilgiliye iadesine, 02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ