• FESİHTEN SONRA BİR BAŞKA İŞE YERLEŞTİRİLME

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  657 S.DMK/4-C

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/22104
  Karar No. 2008/19977
  Tarihi: 14.07.2008                                 
    
  l FESİHTEN SONRA BİR BAŞKA İŞE YERLEŞTİRİLME
  l FESİHTEN SONRA YENİ İŞÇİ ALINMASI
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ:  Davacının fesihten önce iş sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiğine dair dilekçe vermediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle ikaleden söz edilemez. Davacının fesihten sonra 4046 sayılı Özelleştirme Kanunun 22.maddesi gereğince 657 sayılı K.nun 4/C.maddesi kapsamında başka bir kamu kurumuna yerleştirilmiş olması, feshin onun isteğine dayandığını göstermez. İş sözleşmesinin feshi davacının isteğine dayanmaması durumunda, fesihten sonra yeni işçi alınması ve feshin son çare olması ilkesi göz önünde bulundurulmadığından feshin geçersizliğine karar verilmelidir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
  dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin işletemeden kaynaklanan nedenlerle feshedildiğini, işyerinin özelleştirildiğini, özelleştirme sonrası yeniden yapılanmaya gidildiğini, bu doğrultuda işletmesel kararlar alındığını ve uygulandığını, işçilere bu kararın bildirildiğini, istihdam fazlası personelin ve emekliliği gelenlerin istekleri de dikkate alınarak çıkarıldığını, 6 işyerinde 842 işçi çıkarıldığını ve bunlardan 634 işçinin yazılı talepleri olduğunu, iş sözleşmesinin feshin kabul eden ve isteyen işçinin işe iade isteyemeyeceğini, emekliliğe hak kazanamayan ancak çıkarılması zorunlu olan personelinde, Özelleştirme uygulaması nedeni ile başka kamu kurumlara geçmelerinin sağlanması için özelleştirme işleminden sonra 6 ay içinde çıkarıldığını, feshin işin, işyerinin
  ve işletmenin gereklerine dayandığını savunmuştur.
  Mahkemece davacının talebi üzerine 657 sayılı yasanın 4/C maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine atamasının yapıldığı ve halen çalıştığı gerekçesi ile işe iade isteği reddedilmiştir. Davacının fesihten önce iş sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiğine dair dilekçe vermediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle ikaleden söz edilemez. Davacının fesihten sonra 4046 sayılı Özelleştirme Kanunun 22.maddesi gereğince 657 sayılı K.nun 4/C.maddesi kapsamında başka bir kamu kurumuna yerleştirilmiş olması, feshin onun isteğine dayandığını göstermez. İş sözleşmesinin feshi davacının isteğine dayanmaması durumunda, fesihten sonra yeni işçi alınması ve feshin son çare olması ilkesi göz önünde bulundurulmadığından feshin geçersizliğine karar verilmelidir. Mahkemece davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3.  Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6.Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 500-YTL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 14.7.2008 oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ