• FESİHTEN KISA SÜRE SONRA İŞE ALMA AF

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 14
  lFESİHTEN KISA SÜRE SONRA İŞE ALMA AF
  lTAKSİTLE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN HESABI
  ÖZÜ: Önceki fesih işlemine rağmen kısa süre sonra yeniden işe alınarak davacının affedildiği anlaşıldığından bu tarihten önceki sürenin de kıdem tazminatı hesabında nazara alınması gerekir.

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO: 2003/15480
  KARAR NO: 2003/4782
  TARİHİ: 11.03.2004

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği Konuşulup düşünüldü.

  1 .Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. 30.4.1987 tarihinde Çankaya Belediyesinde şoför olarak çalışmaya başlayan davacının hizmet aktinin, 30.12.1992 de kullandığı treylerin üzerindeki paketli yükleyiciyi düşürerek hasar vermesi nedeniyle 1475 sayılı iş yasasının 17/2. maddesi ve TİS nazara alınarak, bir disiplin kurulu kararı olmadan belediye başkanı tarafından feshedildiği, davacının Ankara 9. İş Mahkemesinin 1993/491 esasında kayıtlı, kıdem, ihbar tazminatına ilişkin dava açmasından sonra, 18.3.1993 tarihinde davalı belediyeye nakli sağlanırsa bu davadan vazgeçmeyi taahhüt ettiği ve vazgeçmesi üzerine 30.12.1992 tarihinde Çankaya Belediyesinden ayrıldığına ve 1.4.1993 tarihinde davalı belediyede işe başladığına dair nakil ilmühaberi düzenlendiği dosyadaki davalı belgelerinden anlaşılmaktadır.
  Bu delil durumu karşısında önceki fesih işlemine rağmen kısa süre sonra yeniden işe alınarak davacının affedildiği anlaşıldığından bu tarihten önceki sürenin de kıdem tazminatı hesabında nazara alınması gerekir.
  3.Mahkemece dava açıldıktan sonra ödenen kıdem tazminatının faizine ilişkin bir karar verilmiş değildir. Davacının, davalı belediyeye tazminatının 5 eşit taksitle ödenmesini kabul edip, bu gecikmeden doğan faiz ve her türlü dava hakkından vazgeçtiğine ilişkin tarihsiz dilekçesine itibar etmek mümkün değildir. Kaldı ki davalı belediyede geçen süreye ilişkin kıdem tazminatının dahi sekiz taksitle ödendiği izlenimi doğmaktadır.
  Bu nedenle mahkemece yapılacak iş davacının işe girdiği tarihten emeklilik tarihine kadar olan sürede, fesih nedeniyle çalışmadığı ve ücretsiz izin kullandığı süreleri nazara almayarak davacının toplam kıdem tazminatı miktarını hesaplamak, ödenen miktarı düştükten sonra kalan miktarın bakiye kıdem tazminatı olarak kabulüne karar vermek, ödenen miktarların da ödeme tarihlerine kadar olan faizini de yine hüküm altına almaktan ibarettir. Yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ