• FESİHLE ÜCRETE DÖNÜŞEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SGK PRİMİNİNDE KESİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/24793
  2014/7183
  01.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/57
     
  • FESİHLE ÜCRETE DÖNÜŞEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SGK PRİMİNİNDE KESİLECEĞİ
   
  ÖZETİ. Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 77. maddesi, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesi uygulamasında (b) bendinde sayılan “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” ücretler sigorta priminden muaf olup, (c) bendine göre “c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.” düzenlemesi yer almakla yıllık izin istisna kapsamında kalmadığından prime esas kazançlar içerisinde olup sadece gelir ve damga vergisi kesilerek alacağın net tutarının belirlenmesi hatalıdır
   
   
               


              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
  1.Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
  2.  Davacı vekili, davacının 01/07/2009-30/06/2012 tarihleri arasında alt işverenler nezdinde temizlik işçisi olarak  en son Megapol Tem. Sos. Hizm. inş. Bilg. Yem Üret. Hizm. Ltd. Şti. bünyesinde 02/04/2012 - 30/12/2012 tarihine kadar sigortalı olarak çalıştığını, müvekkilinin Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden emekli olarak işten ayrıldığını iddia ederek kıdem ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
  Davalı hizmet alımı suretiyle çalışan davacının taşeron işçisi olduğunu, sorumlulukları bulunmadığını, işvereni olan taşeronların davaya dahil edilmesi gerektiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı davalıya 30.06.2012 tarihi itibariyle emekli olarak ayrılacağına dair dilekçe vermiş ve sözleşmeyi kendisi feshetmiştir.
  Dosya da bulunan sigorta kayıtlarından davacıya 01.10.2011 tarihinde yaşlılık aylığı bağlandığı ve sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ettiği görülmüştür. Emeklilik nedeniyle fesih davacıya haklı fesih imkanı verir ise de, davacı 01.10.2011 tarihinde emekli olduğundan artık sözleşmenin 30.06.2012 tarihinde emeklilik nedeniyle feshedildiğini kabul mümkün değildir. Davacının emeklilik nedeniyle sözleşmesi 01.10.2011 tarihinde sona erdiğinden emeklilik tarihinde sonraki çalışması yeni bir iş ilişkisi niteliğindedir. Davacının emeklilik nedeniyle sözleşmesini feshetmesi istifa niteliğinde olup,  son dönem çalışması dışlanarak kıdem tazminatının hesaplanması gerekirken tüm dönem üzerinden hesaplama yapılması hatalı olup bozma nedenidir.
  3.Yıllık izin ücreti alacağı bakımından hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı işçinin hak kazandığı brüt yıllık izin ücreti alacağından, damga ve gelir vergisi kesintilerinin yapılmasıyla yetinilerek, alacağın net miktarı tespit edilmiştir.
  Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 77. maddesi, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesi uygulamasında (b) bendinde sayılan “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” ücretler sigorta priminden muaf olup, (c) bendine göre “c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.” düzenlemesi yer almakla yıllık izin istisna kapsamında kalmadığından prime esas kazançlar içerisinde olup sadece gelir ve damga vergisi kesilerek alacağın net tutarının belirlenmesi hatalıdır
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 01.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ