• FESİH YAZINI ALMAKTAN KAÇINMA

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14018
  2007/28523
  01.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • FESİH YAZINI ALMAKTAN KAÇINMA
  • DAVANIN BİR AYLIK SÜREDE AÇILMAMASI
  • GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin feshedildiğinin 10.10.2006 tarihinde bildirildiği, davacının bu bildirimi tebliğden imtina ettiği, işten ayrılma bildirgesinde iş sözleşmesinin bu tarihte feshedildiği, davalı işverenin fesih bildirimini anılan tarihte gerçekleştirdiği, davanın ise 15.11.2006 tarihinde açıldığı, bildirim tarihine göre davanın bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığı anlaşılmaktadır. Davanın hak düşürücü süre içinde açılmaması nedeni ile istemin reddi gerekir. Mahkemece bu olgu dikkate alınmadan kabul karan verilmesi hatalıdır
                 DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe İadesine karar verilmesini istemiştir

  Yerel mahkeme,   isteği kısmen   hüküm altına almıştır.
                     Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca     temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  i
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davanın süresinde açılmadığı savunması yanında, davacının iş sözleşmesinin davranışlarından kaynaklanan nedenle feshedildiğini, işverenin yayınladığı genelgelere uymadığını, ihtar cezası aldığım,geçerli nedenle feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca feshedildiği, işverenin fesih bildiriminde fesih sebebin açık ve kesin olarak bildirmediği, aynı yasanın 19. maddesindeki koşullara uymadığı, davranışlarına dayanmasına rağmen savunmasını almadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/1 maddesi uyarınca "İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir".
  Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin feshedildiğinin 10.10.2006 tarihinde bildirildiği, davacının bu bildirimi tebliğden imtina ettiği, işten ayrılma bildirgesinde iş sözleşmesinin bu tarihte feshedildiği, davalı işverenin fesih bildirimini anılan tarihte gerçekleştirdiği, davanın ise 15.11.2006 tarihinde açıldığı, bildirim tarihine göre davanın bir aylık hak düşürücü süre içinde açılmadığı anlaşılmaktadır. Davanın hak düşürücü süre içinde açılmaması nedeni ile istemin reddi gerekir. Mahkemece bu olgu dikkate alınmadan kabul karan verilmesi hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
   HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4.  Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı     20 YTL   yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5.   Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
   Kesin olarak   ,  1.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ