• FESİH TARİHİNDE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK ETMEMİŞ OLMA

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/9804
  Karar No: 2006/30158
  Tarihi:      15.11.2006

  l FESİH TARİHİNDE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK ETMEMİŞ OLMA
  l İŞÇİNİN FESHİ
  l KIDEM TAZMİNATININ REDDİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı, işyerinden ayrıldıktan sonra SSK'ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvurmuş, ancak daha önce tasfiye edilen Emekli Sandığına bağlı çalışmaları ile ilgili sürelerin ihyasından sonra yaşlılık aylığına hak kazanacağının anlaşılması üzerine ilgili süreyi ihya etmiş, bunu takiben 12.5.2004 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na yaşlılık aylığı bağlanması için başvurmuş ve kendisine 1.6.2004 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Açıklandığı gibi, davacı işyerinden ayrıldığı 31.7.2003 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanma koşullarına sahip değildir. Böyle olunca yaşlılık aylığı bağlanması için davacının hizmet akdini feshettiğinin kabulü dosya içeriğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemektedir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ikramiye, yemek parası ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işverene verdiği 22.7.2003 tarihli dilekçede emeklilik nedeniyle 31.7.2003 günü işyerinden ayrılacağını bildirmiş ve anılan tarihte işyerinden ayrılmıştır. Somut olayda önemli olan 31.7.2003 tarihinde davacının bağlı bulunduğu kurumdan yaşlılık aylığı bağlanmasının koşullarını taşıyıp taşımadığıdır. Davacı, işyerinden ayrıldıktan sonra SSK'ya yaşlılık aylığı bağlanması için başvurmuş, ancak daha önce tasfiye edilen Emekli Sandığına bağlı çalışmaları ile ilgili sürelerin ihyasından sonra yaşlılık aylığına hak kazanacağının anlaşılması üzerine ilgili süreyi ihya etmiş, bunu takiben 12.5.2004 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na yaşlılık aylığı bağlanması için başvurmuş ve kendisine 1.6.2004 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Açıklandığı gibi, davacı işyerinden ayrıldığı 31.7.2003 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanma koşullarına sahip değildir. Böyle olunca yaşlılık aylığı bağlanması için davacının hizmet akdini feshettiğinin kabulü dosya içeriğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemektedir. Bu nedenle kıdem tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ