• FESİH SEBEBİNİN GÖSTERİLMEMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/1080
  2004/13416
  03.06.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/20
   
   
  • FESİH SEBEBİNİN GÖSTERİLMEMESİ
  • DAVACININ ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMEMESİ
  • İADEYİ İSTEMEMİŞ SAYILMAMA
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre. davacının iş sözleşmesi, fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtildiği yazılı bir bildirimle feshedilmediği gibi, fesih için geçerli bir sebebin varlığı da iddia ve ispat edilmiş değildir.Davalı işveren, dava açıldıktan sonra davacıyı Adana'da bulunan işyerinde çalıştığı halde bu defa Ankara'da bulunan işyerinde işe başlamasını istemiştir.Davacı eski işyerine davet edilmiş değildir.Bu nedenle davacının bu davete icabet etmemiş olmasının işe iadeyi istemediği biçiminde yorumlanması hatalı olup, feshin geçersizliğine karar verilmesi için 4857 Sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca kararın bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir
               

  :Davacı,feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
  DAVA
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi.hizmet akdinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini ve buna bağlı tazminat ,ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, davacının kendisinden sonra işten çıkarılan Satış Müdürü tarafından işten çıkarılmış olduğundan dolayı fesih sebebinin bilinmediğini,davanın açılmasını müteakiben şirketin farklı bir departmanında çalışabileceğinin davacıya bildirildiğini.bu nedenle konusuz kalan davanın reddine karar verilmiştir.
  Mahkemece işverence yapılan işe davete davacının cevabi ihtarnamesi ile icabet etmeyeceğini bildirmesi ile davalı işyerinde çalışmayacağını ortaya koyduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre. davacının iş sözleşmesi, fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtildiği yazılı bir bildirimle feshedilmediği gibi, fesih için geçerli bir sebebin varlığı da iddia ve ispat edilmiş değildir.Davalı işveren, dava açıldıktan sonra davacıyı Adana'da bulunan işyerinde çalıştığı halde bu defa Ankara'da bulunan işyerinde işe başlamasını istemiştir.Davacı eski işyerine davet edilmiş değildir.Bu nedenle davacının bu davete icabet etmemiş olmasının işe iadeyi istemediği biçiminde yorumlanması hatalı olup, feshin geçersizliğine karar verilmesi için 4857 Sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca kararın bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.
  SONUÇ .-Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  1 -)     Yerel     mahkeme     kararının     BOZULARAK            ORTADAN
  KALDIRILMASINA,
  2-)İşverence yapıla feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve DAVACININ İŞE İADESİNE,
  3-)Davacının süresinde başvurmasına rağmen işe iade edilmemesi halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine.
  4-)Davacının süresi içinde işe iade için müracaatı halinde 4 aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğinin tesbitine,
  5-)Harç     peşin     yatırılmış     olduğundan     yeniden     alınmasına     yer olmadığına, temyiz harcının isteği halinde davacıya iadesine,
  6)Karar tarihinde yürürlükte bulunan. Avukatlık. Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 300.000.000.TL vekalet ücreti ile davacı tarafından yapılan (21.000.000) TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  Dair,kesin olarak 3.6.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ