• FESİH SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLEN OLGULARLA FESİH ARASINDA SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/13796
  2012/6524
  06.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 18-21
     
  • FESİH SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLEN OLGULARLA FESİH ARASINDA SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ
   


  ÖZETİ İş yeri gerekleri ve ekonomik nedenlere dayalı geçerli sebeple fesihlerde öncelikle fesih için sebep gösterilen iş yeri gereklerinin ve ekonomik nedenlerden olumsuz etkilenme bulunup bulunmadığının ve feshin de bunun sonucu olup olmadığının başka bir anlatım ile işyeri  gereklerinin  ve  ekonomik  nedenlerle  fesih  işlemi  arasında  neden-sonuç  ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekir. Davalı iş yerinde muhasebeci, işletme uzmanı ve iş hukuku uzmanı olmak üzere üç kişiden oluşacak bilirkişi kurulu eşliğinde  keşif yapılmadan, iş yerinin mali bilançosu ve defterleri bilirkişi aracılığıyla incelenmeden eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

  DAVA                        : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine  karar verilmesini istemiştir.
                                        Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. Sarı İyisan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
                  Davacı, iş sözleşmesinin işverence İş Kanunu hükümlerine aykırı olarak sona erdirildiğini, işverence yapılan iş sözleşmesinin feshinin hükümsüzlüğünün tespiti ile davacının işe iadesine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
                  Davalı, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
                  Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin feshinde hangi objektif kriterlerin esas alındığı, hangi olumsuz etkenlerin var olduğunun davalı işveren tarafından kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
                  Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
                  Davacının iş sözleşmesinin işverence, iş yeri gerekleri ve ekonomik krizden olumsuz etkilenmesinden dolayı feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece fesih sebeplerinin ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli değildir.
                  İş yeri gerekleri ve ekonomik nedenlere dayalı geçerli sebeple fesihlerde öncelikle fesih için sebep gösterilen iş yeri gereklerinin ve ekonomik nedenlerden olumsuz etkilenme bulunup bulunmadığının ve feshin de bunun sonucu olup olmadığının başka bir anlatım ile işyeri  gereklerinin  ve  ekonomik  nedenlerle  fesih  işlemi  arasında  neden-sonuç  ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekir. Davalı iş yerinde muhasebeci, işletme uzmanı ve iş hukuku uzmanı olmak üzere üç kişiden oluşacak bilirkişi kurulu eşliğinde  keşif yapılmadan, iş yerinin mali bilançosu ve defterleri bilirkişi aracılığıyla incelenmeden eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
                 
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06/04/2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  SV
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ