• FESİH SEBEBİ İLE FESİH İŞLEMİ ARASINDA SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/4921
  2012/324
  20.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/18-21
   
  • FESİH SEBEBİ İLE FESİH İŞLEMİ ARASINDA SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ
   
    ÖZETİ İşyeri gerekleri ve ekonomik sebeplere dayalı geçerli sebeple fesihlerde öncelikle fesih için sebep gösterilen işyeri gereklerinin ve ekonomik sebeplerden olumsuz etkilenme bulunup bulunmadığının ve feshin de bunun sonucu olup olmadığının başka bir anlatım ile işyeri gereklerinin ve ekonomik sebeplerle fesih işlemi arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekir.  
                 

  DAVA                                   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                        Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. Sarı İyisan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş sözleşmesinin işverence İş Kanunu hükümlerine aykırı olarak sona erdirildiğini, işverence yapılan iş akdi feshinin hükümsüzlüğünün tespiti ile davacının işe iadesine, kanuni süre içinde başvuruya rağmen işe başlatmama halinde fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 4/8 maaş tutarında ücret ve tazminatın ödenmesini talep ve dava etmiştir
  Davalı, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davacının davalı şirkette belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışırken sözleşmesinin istihdam fazlalığı gerekçesiyle feshedildiği, davalı firmanın davacının sözleşmesini istihdam fazlalığı sebebiyle feshettikten sonra şirkete 68 yeni işçi alması karşısında ve davalı İsdemir A.Ş. gibi yüksek işletme potansiyeli taşıyan çok sayıda işçi istihdam eden bir iş yerinde davacının eğitim, deneyim ve yeteneklerine uygun başka bir iş bulunamadığı savunması hayatın olağan akışına uygun düşmediğinden davalının istihdam fazlalığı ve feshe son çare olarak baktığı savunması kabul edilemeyeceğinden feshin haksız olduğu anlaşılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Davacının iş sözleşmesinin işverence işyeri gerekleri ve ekonomik krizden olumsuz etkilenmesinden dolayı feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece fesih sebeplerinin ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli değildir.
  İşyeri gerekleri ve ekonomik sebeplere dayalı geçerli sebeple fesihlerde öncelikle fesih için sebep gösterilen işyeri gereklerinin ve ekonomik sebeplerden olumsuz etkilenme bulunup bulunmadığının ve feshin de bunun sonucu olup olmadığının başka bir anlatım ile işyeri gereklerinin ve ekonomik sebeplerle fesih işlemi arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekir. Davalı  işyerinde keşif yapılmadan, işyerinin mali bilançosu ve defterleri bilirkişi aracılığıyla incelenmeden eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 20/01/2012 günü oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ