• FESİH NEDENLERİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇEN DÖNEMDEN KAYNAKLANMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14,17,18,26

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No: 2004/25358
  Karar No: 2005/14226
  Tarihi: 25.04.2005         

  l FESİH NEDENLERİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇEN DÖNEMDEN KAYNAKLANMASI
  l HAKSIZ FESİH
  l KIDEM, İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Dosya içeriğinden de hizmet aktinin davalı tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen aktin davacı tarafından sona erdirildiğini kabul etmesi hatalıdır. Davalının fesihte gösterdiği olayların bir kısmı yasanın 18. maddesinde düzenlenen bir yıllık hak düşürücü süreden çok önce meydana gelmiştir. Feshe yakın tarihlerde doğruluk ve bağlılığa uymayan davacı davranışları ise kanıtlanamamıştır. Bu nedenledir ki kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır. Davacının ihbar tazminatı isteğinin de hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar,  kıdem  ve  kötüniyet tazminatları  ile  prim alacağının ödetilmesine, karşı davacı ise uğranılan şirket zararından doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.
  Hüküm taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmiş ise de; HUMK.nun 435. maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ve karşı davacının tüm davacı ve karşı davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2. Davacı hizmet aktinin haklı neden bulunmadığı halde davalı tarafından fesh edildiğini iddia etmiş davalı ise davacının doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları sebebiyle hizmet aktini 1475 sayılı Yasanın 17/II. maddesi gereğince sona erdirildiğini savunmuştur.
  Taraflar hizmet aktinin davalı işveren tarafından sona erdirildiği hususunda anlaşmaktadırlar. Dosya içeriğinden de hizmet aktinin davalı tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Buna rağmen aktin davacı tarafından sona erdirildiğini kabul etmesi hatalıdır. Davalının fesihte gösterdiği olayların bir kısmı yasanın 18. maddesinde düzenlenen bir yıllık hak düşürücü süreden çok önce meydana gelmiştir. Feshe yakın tarihlerde doğruluk ve bağlılığa uymayan davacı davranışları ise kanıtlanamamıştır. Bu nedenledir ki kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır. Davacının ihbar tazminatı isteğinin de hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ