• FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI OLARAK YAPILMAMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/5522
  2004/19993
  27.09.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/18,19,20

   
   
  • FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI OLARAK YAPILMAMASI
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ: 4857 sayılı iş Kanunu'nun 19.maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Dosyada, bu düzenlemeye uygun yapılmış bir fesih bildirimi bulunmamaktadır. Bu nedenle Mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 sayılı İş Kanununun 20/3 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir
               


  :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine   karar verilmesini
  DAVA
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, işveren tarafından gerekçe gösterilmeden iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini iddia ederek işe iadesini ve diğer yasal haklarını istemiş davalı ekonomik kriz ve tasarruf zorunluluğuyla akdin feshedildiğini savunmuştur.
  4857 sayılı iş Kanunu'nun 19.maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Dosyada, bu düzenlemeye uygun yapılmış bir fesih bildirimi bulunmamaktadır. Bu nedenle Mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 sayılı İş Kanununun 20/3 maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ:    1)    Ankara    9.İş    Mahkemesinin    2003/1832-2003    sayılı    kararının BOZULARAK    ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2)    Feshin Geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE.
  3)  Davacının yasal süre içinde başvurmasına rağmen, davalı işverence süresi içinde işe
  başlatılmaması halinde Ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren davacının 4 aylık
  ücreti   olarak belirlenmesine,
  4)   Davacı  işçinin  işe  iadesi  için işverene  süresi  içinde  müracaatı  halinde  hak
  kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar   ücret ve diğer
  haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğinin tespitine,
  5)  Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  1. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 300.000.000 TL. ücreti vekaletin
   davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  2. Davacının yapmış olduğu 42.200.00 TL.yargılama giderinin davalıdan tahsili ile
   davacıya verilmesine,
  8)    Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak ,
  27.9.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.             
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ