• FESİH BİLDİRİMİNDEN VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNCE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/14067
  2007/28540
  01.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • FESİH BİLDİRİMİNDEN VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNCE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLMİŞ OLACAĞI
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi 17.10.2006 tarihli fesih bildirimi ile işyeri ve işletme gerekleri nedenine dayanılarak feshedilmiştir. Ancak SSK kaydında göre davacının 13.10.2006 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için kuruma başvurduğu ve davalı işveren tarafından ihbar tazminatının da 20.10.2006 tarihinde ödendiği, davacı işçinin fesih bildirimi ve ihbar tazminatı ödeme tarihlerinden önce emekliye ayrılmak sureti ile iş ilişkisine kendisinin son verdiği anlaşılmaktadır. İş sözleşmesini kendi fesheden işçi feshin geçersizliğini isteyemez. İstemin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır
               

  DAVA                          : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmiştir.
  Davalı işveren vekili, Belediye olan işverenin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, personel giderlerinin %30'un üzerinde olması ve davacının emekliliğe hak kazanması nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini, feshin işyeri ve işletme gereklerine dayandığını savunmuştur.
  Mahkemece, davalı işverenin geçerli feshi kanıtlayamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi 17.10.2006 tarihli fesih bildirimi ile işyeri ve işletme gerekleri nedenine dayanılarak feshedilmiştir. Ancak SSK kaydında göre davacının 13.10.2006 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için kuruma başvurduğu ve davalı işveren tarafından ihbar tazminatının da 20.10.2006 tarihinde ödendiği, davacı işçinin fesih bildirimi ve ihbar tazminatı ödeme tarihlerinden önce emekliye ayrılmak sureti ile iş ilişkisine kendisinin son verdiği anlaşılmaktadır. İş sözleşmesini kendi fesheden işçi feshin geçersizliğini isteyemez. İstemin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
   HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının
   yaptığı 35.00YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti vekaletin
   davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

  6.  Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
  Kesin olarak   oybirliği ile karar verildi.01.10.2007
   

  .
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ