• FESİH BİlDİRİMİNDE DİLE GETİRİLMEYEN İSTİFA

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/8753
  2004/25671
  11.11.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18

   
   
  • FESİH BİlDİRİMİNDE DİLE GETİRİLMEYEN İSTİFA
  • GEÇERSİZ FESİH

   
    ÖZETİ: Yedi yıldır davalı işyerinde çalışan davacının üst kısmı daktilo ile yazılarak, tarih bölümündeki ayı gösteren 3 rakamı sonradan 4 olarak düzeltilmiş ve sağlık nedenleriyle işyerinden ayrılmak istediğine ilişkin imzalı dilekçenin davacı tarafından verildiği kuşkudan arınmış şekilde kanıtlanmış değildir. İş yerinde çalışan kaldı ki; işveren aynı tarihte davacıya hitaben yazdığı yazıda, istifadan hiç bahsetmeyerek sözleşmenin ekonomik koşullar nedeni ile feshedildiğini belirttiğine göre bu dilekçeye itibar da edilemez
  Böyle olunca iş aktinin işverence ve ekonomik neden gerekçe gösterilerek feshedildiğinin kabulü gerekir. Ancak davalı işveren ekonomik durumuna ilişkin bir delil ve belge ibraz etmemiş ve feshin ekonomik nedenle feshedildiğini kanıtlamamıştır. Ayrıca fesihten sonra işyerine dokuz yeni işçi alındığı görülmekle fesih nedeninin geçerli olmadığı anlaşılmaktadır
               

  DAVA                                   :Davacı,  feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

                                     Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
                                     Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı aktinin 9.4.2003 tarihinde davalı belediye tarafından haksız olarak feshedildiğini belirterek 1475 sayılı İş Kanununun 13/B ve devamı maddeleri gereğince işe iade isteğinde bulunmuştur.
              Mahkemece; davacının 9.4.2003 tarihinde görevinden istifa ettiğini, dinletilen tanık ifadesine görede istifa dilekçesini okuyarak imza ettiğini, aksinin davacı tarafından kanıtlanmadığını davalı işverenin davacıya yaptığı 9.4.2003 günlü yazı ile iş aktine son verilmekle tazminatının ödeneceğinin bildirildiğini belirterek davanın reddine karar vermiştir.
              Yedi yıldır davalı işyerinde çalışan davacının üst kısmı daktilo ile yazılarak, tarih bölümündeki ayı gösteren 3 rakamı sonradan 4 olarak düzeltilmiş ve sağlık nedenleriyle işyerinden ayrılmak istediğine ilişkin imzalı dilekçenin davacı tarafından verildiği kuşkudan arınmış şekilde kanıtlanmış değildir. İş yerinde çalışan kaldı ki; işveren aynı tarihte davacıya hitaben yazdığı yazıda, istifadan hiç bahsetmeyerek sözleşmenin ekonomik koşullar nedeni ile feshedildiğini belirttiğine göre bu dilekçeye itibar da edilemez.
              Böyle olunca iş aktinin işverence ve ekonomik neden gerekçe gösterilerek feshedildiğinin kabulü gerekir. Ancak davalı işveren ekonomik durumuna ilişkin bir delil ve belge ibraz etmemiş ve feshin ekonomik nedenle feshedildiğini kanıtlamamıştır. Ayrıca fesihten sonra işyerine dokuz yeni işçi alındığı görülmekle fesih nedeninin geçerli olmadığı anlaşılmaktadır.
              Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatının talep edilmemiş ise de bu husus resen nazara alınması gerektiğinden; 1475 sayılı İş Kanununun 4773 sayılı yasa ile değişik 13/C maddesi gereğince dairemizce karar verilmesi gerekmiştir.
              SONUÇ: 1.Kumluca İş Mahkemesinin 19.11.2003 günlü kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2.İşverence yapılan feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
              3.Davacının yasal sürede başvurusuna rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin takdiren ALTI AYLIK ücret tutarı olarak belirlenmesine,
              4.Davacının işe iadesi için, işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak en  çok DÖRT AYLIK  ücret ve sosyal haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine ve işçi işe başlatıldığında ödenen tazminatlarından bu ödemenin mahsubuna,
              5.Davacı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 300.000.000 TL.vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
              6.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              7.Davacının yaptığı………………..TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
              8.Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 11.11.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ