• FESHİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S. İş K/17,18,14

  l FESHİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI

  ÖZÜ: Sendika seçimleri nedeniyle işçiler arasında sendikal tartışmalar yapıldığı, somut olayda ise sataşmayı başlatan ve kavgada davacı da ilk vuranın diğer işçi olduğu, işverenin ise 5.10.2001 tarihinde olaydan haberdar bulunduğu halde disiplin kurulunca yapılan bir soruşturma olmadığı ve dolayısıyla feshin süresinde yapılmadığı anlaşılmaktadır. Tüm bu maddi ve hukuki olgulara göre işverence gerçekleştirilen feshin yasal bir dayanağı bulunmadığından davacının ihbar ve kıdem tazminat isteklerinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:        2004/16009
  KARAR NO:     2004/5077
  TARİHİ:                       15.03.2004

  DAVA: Davacı, kıdem ve kötüniyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı işverence iş aktinin iş yeri dışında bir işçiyle kavga ettiğini bahane ederek feshedildiğini, aslında sendika şube başkanlığına adaylığını önlemek için bu yola başvurulduğunu iddia ederek, ihbar, kötüniyet ve kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur.
  Mahkeme, davacının sendika seçiminde rakibini destekleyen işçiye sataşıp, onu yaraladığı, anlaşmazlığın ve olayın cereyan şeklinin iş yerindeki huzuru ve çalışma ortamını etkileyecek nitelikte bulunduğunu, feshin haklı nedene dayandığını belirterek savunmayı yerinde görmüş ve davanın reddine karar vermiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere, özellikle sataşıldığı ileri sürülen işçinin açık beyanına göre işyerinde Toplu İş Sözleşmesine taraf sendikanın Şube Başkanlığı seçiminde davacının aday olduğu o tarihte izinli olan davacının kahvehanede otururken iş yerinde çalışan bir başka işçinin davacıdan aday olmamasını istediği bu konuda aralarında tartışma çıkıp sonra kavgaya dönüştüğü önce işçinin davacıya vurduğu 5.10.2001 tarihinde meydana gelen bu olayın kolluk kuvvetlerine intikal ettiği, işvereninde durumdan haberdar olduğu, yaralanan işçinin şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmaktadır. Ancak aradan onbeş gün geçtikten sonra işverenin yaralanan işçiye baskı yapıp 22.10.2001 tarihinde kendisinden şikayet dilekçesi alındığı, bu nedenle davacının iş aktinin 26.10.2001 tarihinde feshedildiği görülmektedir. Bu durumda davacının 3.11.2001 tarihinde yapılan fiilen işyerinde çalışma koşuluna bağlı sendikalar şube başkanlığı seçimine katılamadığı anlaşılmaktadır. Sendika seçimleri nedeniyle işçiler arasında sendikal tartışmalar yapıldığı, somut olayda ise sataşmayı başlatan ve kavgada davacı da ilk vuranın diğer işçi olduğu, işverenin ise 5.10.2001 tarihinde olaydan haberdar bulunduğu halde disiplin kurulunca yapılan bir soruşturma olmadığı ve dolayısıyla feshin süresinde yapılmadığı anlaşılmaktadır. Tüm bu maddi ve hukuki olgulara göre işverence gerçekleştirilen feshin yasal bir dayanağı bulunmadığından davacının ihbar ve kıdem tazminat isteklerinin kabulüne karar verilmesi gerekir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ