• FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ

  T.C
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY  İLAMI

  ESAS      NO KARAR NO

  :2004/ .2004/  MAHKEMESİ
  TARİHİ
  NO
  DAVACI
  DAVALI
  DAVA
  istemiştir.

  .•Ankara 8. İş Mahkemesi .■20.4.2004 /
  adına Avukat Sainı Eroğlu
  .-Türkiye Tarım Kredi Koopt. Merkez Birliği adına Avukat Yaşar Denıircioğlu
  ;Davacı,feshin  geçersizliği   ile  işe  iadesine  karar  verilmesini
  Yerel

  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY    KARARI
  İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan salt emekliliğe hak kazandığı gerekçesi ile feshedildiğini belirten davacı, 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece; ''Emsal kararlar ile davalının ekonomik zorda olmadığı anlaşılmaktadır. Fesih geçerli nedene dayanmamaktadır.*' gerekçesi ile istek kabul edilmiştir. Geçersizliğe gerekçe gösterilen emsal kararlar, 2003 yılı içinde gerçekleştirilen fesihler için verilen kararlardır. Her dava, dava tarihindeki koşul ve maddi olgular içinde değerlendirilmelidir. Nitekim davalı işveren davacı ile ilgili fesih gerekçesinde, 2003 yılındaki fesih nedenlerinden başka, Daire Başkanlıkları ve müdürlüklerin azaltıldığını, tasarruf tedbirlerine gittiğini, 2003 yılı sonu itibari ile zararının olduğunu belirtmektedir. 2003 yılında gerçekleştirilen fesihlerin geçersiz sayılmasında, o tarihlerdeki şartlar ve maddi olgular değerlendirilmiş, davalının öncelikle tasarrufa gitmesi, yeni işçi alımı yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Somut bu maddi ve hukuksal olgulara göre, fesih sebebi gösterilen yeni savunma nedenleri üzerinde durulmalı, bu konular açıklığa kavuşturulmalı, davacının yaptığı iş dikkate alınarak davalının davacıya ihtiyacı olup olmadığı araştırılmalı, gerekirse işyeri kayitJarı üzerinde .bilirkişi marifeti ile inceleme yapılarak sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA.21.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Başkan E. Doğu

  üye O.G.Çankaya

  Üye C.İ.Günav

  Üye T.Özmen

  Üye S.Özfırat

  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ