• FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ

  T.C. YARGITAY
  9.Hukuk Dairesi

  ESAS      NO KARAR NO
  MAHKEMESİ
  TARİHİ
  NO
  DAVACI
  DAVALI

  YARGITAY   İLAMI
  :2004/13920
  :2004/15277
  :İstanbul 4. İş Mahkemesi
  :29.4.2004
  : 12/431
  :IIakan Eker adına Avukat Özer Emek
  : Garanti Finansal Kiralama AŞ.adına Avukat Volkan Özbey  DAVA
  istemiştir.

  :Davacı,   FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİni

  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  İş sözleşmesi geçerli bir neden olmadan feshedilen davacı, feshin geçersizliği, işe iadesi yanında işe başlatmama tazminatı olarak 8 aylık ücretinin belirlenmesini ve boşta geçen süre içinde en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece feshin geçersizliğine, işe iadeye, işe başlatmama tazminatı olarak 4 aylık ücret belirlenmesine ve boşta geçen süre için 4 aya kadar ücretin tahsiline karar verilmiştir.
  Karar işe başlatmama tazminatının üst sınırdan belirlenmemesi ve boşta geçen süre için ücret yanında diğer haklara karar verilmemesi nedeni ile davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  4857 sayılı îş Yasasının 21. maddesinde feshin geçersizliğinin sonucu olarak öngörülen işe başlatmama tazminatı en az dört aylık ve en çok 8 aylık ücret tutarında belirlenecektir. Söz konusu tazminat bu sınırlar içerisinde işçinin kıdemi, fesih nedeni gibi olgular dikkate alınarak hakim tarafından takdir edilecektir. Dosya içeriğine göre mahkemece bu tazminatın alt sınırdan takdir edilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Bu nedenle davacının bu yöndeki itirazı yerinde değildir.
  Ancak boşta geçen süre için, ücret yanında diğer haklarının ödenmesi gerektiği aynı maddede açıkça belirtilmiştir. Mahkemece boşta geçen süre için diğer haklarının hüküm altına alınmaması hatalı olduğundan, davacının bu konudaki temyizi yerinde görülmüştür.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.      Ankara     15.     İş     Mahkemesinin     kararının     BOZULARAK     ORTADAN
  KALDIRILMASINA,
  2.  Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  1. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe
   başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren davacının 4 aylık brüt
   ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  2. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak
   olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan
   tahsilinin gerektiğinin tespitine,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
   
  1. Davacının yapmış olduğu 30.000.000 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile
   davacıya verilmesine,
  2. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 100.000.000.-TL ücreti vekaletin
   davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8.  Davacıdan   peşin   alınan   temyiz   harcının   isteği   halinde   kendisine   iadesine,
  kesin olarak 21.06.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ