• FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO                :2004/650
  KARAR NO               :2004/11636
  MAHKEMESİ         :İstanbul 8. İş Mahkemesi
  TARİHİ                      :18.11.2003
  NO                              :706-1079
  DAVACI                   :Sabit Tatar adına   T.Çimse - İş Sendikası Genel Başkanlığı
  adına Avukat Mustafa Erkol
  DAVALI                   :Teknikova İnşaat ve Tic. AŞ. adına Avukat Ali Özaydın
  DAVA                        :Davacı,   FESHİN   GEÇERSİZLİĞİNE   VE   İŞE   İADESİNE   KARAR     VERİLMESİni
  istemiştir.
  Yerel mahkemejsteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  Davacı işçi dava dilekçesinde; hizmet akdinin yeni kadro düzenlemesi yapılacağı gerekçesiyle feshedildiğini ancak, bu nedenin geçerli bir sebep sayılamayacağını ve gerçekte akdin sendikal faaliyetlerden dolayı feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine işe iadesine, çalıştırılmadığı süre ile ilgili ücreti ile bir yıllık ücret tutarında tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.
  Davalı savunmasında; işyerinde ihtiyati tedbir kararlarının uygulandığını ve bu nedenle ödemelerde güçlük çekmeleri nedeniyle kadro düzenlemesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir.
  Davacının iş akdi« yeni kadro düzenlemesi yapılacağı gerekçesiyle..» feshedilmiştir.
  Davacıya ihbar ve kıdem tazminatları ödenmiş olup, davacı bunlara ve diğer İşçilik alacaklarına ilişkin ibraname vermiştir.
  Davalı iş akdinin feshine gerekçe olarak« yeni kadro düzenlemesi ...» yapmak ihtiyacı içinde olduğunu ve bununda ödeme güçlüklerinden kaynaklandığını ileri sürerek Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ile Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi dosyalarını ve kararlarını delil olarak göstermiş olup, Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararlarında; şirket mal ve alacakları üzerine tedbir konulduğu görülmektedir.
  Mahkeme  davalının bu delilleri     üzerinde  hiç  durmamıştır.İlgili  mahkemelerden dosyalar  da     getirtilmek   suretiyle   şirketin   içinde   bulunduğunu   ileri   sürdüğü  ödeme güçlüklerinin gerçek olup olmadığı bu yönden kadro azaltılması   yoluna gidilmesinin haklı olup olmadığımnda araştırılması gerekirdi. Bu nedenle ilgili mahkeme dosyaları   ile birlikte şirket   kayıtları   üzerinde   bilirkişi   incelemesi   yaptırılarak   işyerinin   devamı   için   kadro azaltılmasjnın_7xtmnln neden haline, eşim gelmediğinin irdelenio.deeerlendirilmesi serekirken soyut ifadelerle   feshin geçerli sebebe dayanmadığının kabulü suretiyle davacı isteklerinin yerinde görülmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINApeşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,13.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  B aşkan                       Üye                     Üye                         Üye                      Üye
  E.Doğu                       B.Özkaya           U.Öztürk               MKılıçoğlu     S.Özfırat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ