• FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLEN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVALARINDA KUVVETLİ DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2021/6757 
  Karar No. 2021/11140
  Tarihi: 30.06.2021

  l FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLEN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVALARINDA KUVVETLİ DELİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU
  l İŞE İADE DAVASINDA VERİLEN KARARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVASINDA UNSUR ETKİSİNİN BULUNDUĞU

  ÖZETİ: Feshin geçersizliğini tespiti ile işe iadenin talep edildiği davalarda verilen kararlar, daha sonra açılabilecek ihbar ve kıdem tazminatı talep edildiği davalarda kesin hüküm oluşturmasa da, kuvvetli delil olarak değerlendirilmelidir. İçtihatlar bu yönde istikrar kazanmıştır.
  Yukarıda anılı işe iade davasında Mahkemece davacının feshe konu eylemlerinin haklı fesih sebebi oluşturduğu tespit edilmiştir. Sözü edilen karar kesinleşmiş olmakla ve davacının daha sonra ihbar ve kıdem tazminatı istekleri için açtığı davada aynı vakıalara dayanılmakla işe iade davasında verilen bu kararın unsur etkisinden söz edilir. Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, 07/08/1989-16/11/2015 tarihleri arasında kesintisiz olarak davalı kuruma bağlı Van Sağlık İl Müdürlüğü Atölyesi ile 112 Servisinde işçi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız bir şeklide feshedildiğini, toplu iş sözleşmesi gereği ödenmesi gereken alacaklarının ödenmediğini, davalı kurumun bünyesinde şüpheli bulduğu işlemlerden dolayı müvekkili hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/335 esas sayılı dosyasında kovuşturma başlatıldığını, hakkında beraat kararı verildiğini, bu kapsamda işveren tarafından haklı fesih olduğunun ispatlanamadığını beyanla kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı tarafça davaya cevap verilmemiştir. 
  İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
  İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  İstinaf Başvurusu: 
  İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: 
  Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
  Temyiz Başvurusu: 
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2- Somut olayda davacı hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/335 esas 2018/192 karar sayılı dosyasında davacının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verildiği görülmüştür.
  Bunun yanında davacı tarafça 06.11.2015 tarihinde davalıya karşı işe iade davası açılmış, Ankara 39. İş Mahkemesi'nin haklı fesih sebebi ile davanın reddine dair verdiği karar davacı tarafça istinaf edilmiş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin 2017/439 esas2017/386 karar sayılı ilamı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, davacının temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22.Hukuk Dairesi'nin2017/33232 esas 2017/11770 karar sayılı ilamı ile anılı Bölge Adliye Mahkemesi kararı onanmıştır.
  Feshin geçersizliğini tespiti ile işe iadenin talep edildiği davalarda verilen kararlar, daha sonra açılabilecek ihbar ve kıdem tazminatı talep edildiği davalarda kesin hüküm oluşturmasa da, kuvvetli delil olarak değerlendirilmelidir. İçtihatlar bu yönde istikrar kazanmıştır.
  Yukarıda anılı işe iade davasında Mahkemece davacının feshe konu eylemlerinin haklı fesih sebebi oluşturduğu tespit edilmiştir. Sözü edilen karar kesinleşmiş olmakla ve davacının daha sonra ihbar ve kıdem tazminatı istekleri için açtığı davada aynı vakıalara dayanılmakla işe iade davasında verilen bu kararın unsur etkisinden söz edilir. Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  SONUÇ:
  Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten/sebeplerden dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 30/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

     

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ