• FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN DAVANIN TESPİT DAVASI OLMASI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/21497
  2013/18156
  05.09 .2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857. İşK/ 18-21
     
  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN DAVANIN TESPİT DAVASI OLMASI
  • İŞE İADE DAVASINDA  SENDİKAL TAZMİNATIN REDDİNİN HUKUKİ SEBEB İLİŞKİN OLDUĞU
  • SENDİKAL NEDENİN RED EDİLMESİ NEDENİYLE EDA DAVASI GİBİ RED VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ Feshin sendikal nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece açıklanan red gerekçesi hukuki sebebe ilişkindir ve kurulan hüküm davanın niteliği gereği tespit hükmüdür. Eda davası kısmen reddedilmiş gibi davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olmuştur.
   
   
               

  Davacı isçi, iş sözleşmesinin işverence sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine karar verilmesi, buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesi isteğinde bulunmuştur.
  Mahkemece fesih için geçerli nedenin kanıtlanmadığı, feshin sendikal nedene dayandığı iddiasının ispat edilemediği gerekçesi ile isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  16.05.2013 tarihinde taraf vekillerine tefhim edilen hüküm 13.06.2013 harç tarihli dilekçe ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mahkemece, 02.07.2013 tarihli ek karar ile tefhim tarihinden itibaren yasal süre içerisinde temyiz talebinde bulunulmadığı gerekçesi ile temyiz isteğinin reddine karar verilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 321. maddesinin 2. fıkrasında, "Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir." hükmü düzenlenmiştir. Bu nedenlerle basit yargılamada 6100 sayılı Kanun'un 297/2. maddesindeki unsurları taşıyan hükmün, 6100 sayılı Kanun'un 321. maddesi uyarınca gerekçeli olarak açıklanması zorunludur.
  6100 sayılı Kanun'un 321. maddesindeki "hükme ilişkin tüm hususlar"dan kastedilen 6100 sayılı Kanun'un 297. maddesindeki unsurlardır. Kısa kararın anılan yasal düzenlemedeki unsurları taşımaması durumunda gerekçeli karar tebliğ edildiğinde taraflar gerekçeli temyiz dilekçesi ile temyiz haklarını kullanabileceklerdir.
  Dosya içeriğine göre, mahkemece yasal süre içerisinde temyiz talebinde bulunulmadığı gerekçesi ile temyiz isteğinin reddine karar verilmiştir Ancak yukarıda anılan yasal düzenlemeler gereği, temyiz süresi gerekçeli kararın tebliği ile birlikte başlamıştır ve davacı tarafın temyizi süresindedir. Açıklanan gerekçe ile yerinde olmayan ek kararın bozularak ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Feshin sendikal nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece açıklanan red gerekçesi hukuki sebebe ilişkindir ve kurulan hüküm davanın niteliği gereği tespit hükmüdür. Eda davası kısmen reddedilmiş gibi davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olmuştur.Bu husus bozma nedeni ise de, yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3. maddesi uyarınca halen yürürlükte olan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın hüküm fıkrasının (9) nolu bendininde yer alan ;" Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Asgari Avukatlık Tarife Ücreti gereğince 1.320,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine "ifadesinin çıkartılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 05.09.2013 günü oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ