• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ

  T.C
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO                :2004/1839
  KARAR NO               :2004/13303
  MAHKEMESİ            : Karşıyaka İş Mahkemesi
  TARİHİ                      :17.11.2003
  NO                              :420-276
  DAVACI                   :Bülent Kartal'ı temsilen Tez- Koop İş Sendikası adına Avukat
  Şehmuz Delen
  DAVALI                   :Kipa Kitle Pazarla m Tic. ve Gıda San. AŞ. adına Avukat
  Zeren Güven
  DAVA                        :Davacı,feshin   geçersizliği   ve   işe   iadesine   karar  verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme,isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş davalı avutıncada duruşma talep edilmiş ise de, işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGİTAY     KARARI
  1-5521    sayılı   İş   Mahkemeleri       Kanununda       katılım   yoluyla   temyiz düzenlenmemiştir. Bu nedenle anılan kanunun 8. maddesi gereğince 8 günlük temyiz süresi geçirildiğinden davacının temyiz talebinin reddine, 2-Davalının temyizine gelince;
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle   kararın dayandığı kanuni geretiriçi sebeplere göre, feshi işleminin geçersiz nedenle yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece feshin geçersizliğine, işe iadeye dair verilen karar dosya içeriğine uygundur.
  Ancak dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın süre itibarıyla belirlenmesi yeterlidir. Zira işe başlatmama tazminatı ve dört aya kadar boşta geçen süre için öngörülen ücret alacağı feshin geçersizliğine bağlanmış tespit mahiyetinde hükümlerdir. Ayrıca talep olmasa da mahkemece yasanın hükmü gereği karar altına alınması gerekir. Bu nedenle mahkemece boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın miktar belirtilerek hüküm altına alınması hatalıdır. Diğer taraftan gerekçe dahi gösterilmeden tazminatın üst sınırdan belirlenmesi de doğru değildir.
  Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. HÜKÜM: Yukarıda gösterilen nedenlerle:
  1-Karşıyaka İş Mahkemesi kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE,
  3-Davacı işçinin yasal sürede başvurusuna rağmen işverenin süresinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminatın davacının hizmet süresi nazara alınarak takdiren dört aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,
  4-Davacının yasal sürede işverene başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin tesbitine,
  1. Davacıya ödenen ihbar ve kıdem tazminatının boşta geçen süre ücret
   alacağından mahsubuna,
  2. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  7-Davacı  vekili  için  taktir olunan     300.000.000  TL  vekalet  ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8-Davacı tarafından yapılan 47.250.000 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  9-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine,kesin olarak 3.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ