• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  1086 S.HUMK/83

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                    
  Esas No. 2005/22493
  Karar No. 2005/30353
  Tarihi: 19.09.2005

  l FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI
  l ISLAH YOLUYLA SENDİKAL TAZMİNAT DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ

  ÖZETİ: Somut olayda, tespit niteliğinde olan feshin geçersizliği ve işe iade istemi, ıslah yolu ile sendikal tazminata çevrilmiştir. Ortada davanın tamamen ve talep sonucunun ıslahı vardır. Islah diğer tarafın rızası olmaksızın davanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının istisnası olarak, düzenlenmiştir. Karşı taraf ve mahkeme hakiminin kabulüne bağlı değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. ve devamı maddelerine uygun yapıldığı sürece, ıslah işleminin reddi doğru değildir. Mahkemenin red gerekçesi anılan hükümlere uygun düşmemektedir. Islah işlemi şekil şartları açısından incelendikten ve belirtilen hükümlere uygun olduğu takdirde, sendikal tazminat istemi hakkında esasa girilerek karar verilmelidir.

  DAVA: Davacı,  Sendikal  tazminatın  ödetilmesine  karar  verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini belirten davacı önce feshin geçersizliği ve işe iade isteminde bulunmuş olup, yargılama sırasında işyerinde 30 işçiden az işçi çalıştığı, iş güvencesi hükümlerinden yararlanmadığı ortaya çıkınca, davasını ıslah yolu ile sendikal tazminat davasına çevirmiş ve sendikal tazminatın tahsilini istemiştir.
  Mahkemece, işe iade isteminden vazgeçilmesi nedeni ile bu isteğin reddine, ıslah yolu ile istenen sendikal tazminatın işe iade davasında istenemeyeceği, ayrı bir dava konusu edilebileceği gerekçesi ile ıslah isteğinin reddine karar verilmiştir.
  Somut olayda, tespit niteliğinde olan feshin geçersizliği ve işe iade istemi, ıslah yolu ile sendikal tazminata çevrilmiştir. Ortada davanın tamamen ve talep sonucunun ıslahı vardır. Islah diğer tarafın rızası olmaksızın davanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının istisnası olarak, düzenlenmiştir. Karşı taraf ve mahkeme hakiminin kabulüne bağlı değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. ve devamı maddelerine uygun yapıldığı sürece, ıslah işleminin reddi doğru değildir. Mahkemenin red gerekçesi anılan hükümlere uygun düşmemektedir. Islah işlemi şekil şartları açısından incelendikten ve belirtilen hükümlere uygun olduğu takdirde, sendikal tazminat istemi hakkında esasa girilerek karar verilmelidir. Yazılı şekilde red kararı verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ