• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ

  T.C.
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO             :2004/2875
  KARAR NO               :2004/I4746
  A*   i   TTI/Hll »¥7>Cİ               -d _..İ1.      A   _lî_________________________ II..1...I.    Tî»l.î                       1İXİ    /T,.\
  TARİHİ                      :30.12.2003
  NO                              :273-1117
  DAVACI                     : Ahmet Güneş adına Avukat Kürşat Kutlay Ceylan
  DAVALI                     : Gürolteks Tekstil Tur. Tic. AŞ. adına Avukat Osman İçli
  DAVA                         :Davacı,feshin geçersizliği işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  Davacı, iş sözleşmesinin 4773 sayılı yasaya aykırı olarak feshedildiğini, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını belirterek feshin geçersizliğine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı "ekonomik kriz ve ırak savaşı nedeni ile doluluk oranda azalma olduğu, rezervasyonların iptal edildiği, davacı dışında da işçi çıkarıldığını, feshin geçerli nedene dayandığını savunmuş ve rezervasyon iptaline ilişkin belgeler sunmuştur.
  Mahkemece, emsal otellerdeki doluluk oranları dikkate alınarak geçerli feshin kanıtlanmadığı gerekçesi ile istem kabul edilmiş ve işe başlatmama tazminatı bir yıllık ücret tutarında belirlenirken, boşta geçen süre için 4 aylık ücret alacağı miktar saptanarak, dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülerek hüküm kurulmuştur.
  Dosya içeriğine göre davalı ekonomik kriz nedeni ile iş yoğunluğunun azalması nedenine paralel olarak kadro azaltılması yoluna gittiği gerekçesini fesih nedeni olarak göstermiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarih, turizm sektöründe ölü sezon olarak tabir edilen dönemin sonu ise de işverenin rezervasyon iptali ile ilgili belgelerin gerçekliği incelenmiş değildir. Mahkemece davalı işverenin, davacı işçi dışında işçi çıkarıp, çıkarmadığı ve hangi tarihte çıkardığı da araştırılmamıştır. Somut bu maddi olgulara göre öncelikle SSK sicil kayıtları da getirtilerek işyerinde işyeri kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmalı, davalının kadro azaltılması şeklindeki gerekçesinin yerinde olup olmadığı, davacı dışında işçi çıkarıp çıkarmadığı, yeni işçi alıp almadığı saptanmalı ve sonucuna göre feshin geçerli nedene
  pavanmaHm                                                                                                                                                           
  Kabule göre.de, gerekçeRÖsterilmeden işe başlatmama tazminatının alt sınır aşılarak
  iiTd^iinnrasrvt^Vrd^                                                                                                          'Vtmıuauaîı
  olması başvurmaya bağlı olan, boşta geçen süre ücretinin miktar olarak belirtilmesi ve bu alacağa tahsil niteliğinden karar verilerek faiz yürütülmesi de isabetsizdir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan                        Üye                       Üye                     Üye                    Üye
  E.Doğu                        O.G.Çankaya     C.İ.Günay         T.Özmen                 S.Özfırat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ