• FESHE NEDEN OLAYIN TAM OLARAK AYDINLATILMAMAIŞ OLMASI

   
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/7584
  2012/27072
  03.12.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 17
  1475 S. İşK/ 14
  6100 S. HMK/31
     
  • FESHE NEDEN OLAYIN TAM OLARAK AYDINLATILMAMAIŞ OLMASI
  • HAKİMİN OLAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI OLARAK DELİL İSTEYEBİLMESİ
   


  ÖZETİ Dinlenilen davacı tanıklarının ikisinin görgüye dayalı bilgileri bulunmamaktadır. Bir davacı tanığı ise olayın yalnızca bir kısmına dair gördüklerini aktarmakla yetinmiştir. Olaylara şahitlik ettiği anlaşılan servis müdürü                                                                                        Mehmet Akoğlan'ın ifadesine başvurulmadığı anlaşılmaktadır. Adı geçenin olay günü tuttuğu tutanakta da açıklık bulunmamaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 31. maddesinde "Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir." şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. Yukarıda yapılan tespitlere göre olayla ilgili müşteki konumunda olan çalışanın ifadesi dışında net bir bilgi taşıyan delil bulunmamaktadır ki bu haliyle feshe sebep gösterilen olay tam olarak aydınlatılmamıştır. Bu sebeple mahkemece 6100 sayılı Kanun'un 31. madde hükmü dikkate alınarak servis müdürü Mehmet Akoğlan'ın tanık olarak ifadesine başvurulmalı gerekirse daha önce dinlenen ve görgüye dayalı ifadeleri bulunan taraf tanıklarının yüzleştirilmesi sağlanarak feshe sebep teşkil eden olay kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya konmalı ve sonuca göre sözleşmenin işverence haklı sebeple feshedilip feshedilmediği belirlenmeli iken eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmesi hatalıdır
   
   
               

  DAVA                                   : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ile iş arama izni ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N. Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedildiğini belirterek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
              Davalı vekili, davacının  işyerindeki diğer bir çalşışana yönelik eylemleri sebebiyle haklı sebeple feshedildiğinibeyanla davanın reddini savunmuştur.
              Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilip edilmediği bu bağlamda davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.
              Davalı taraf davacının aynı işyerinde çalışan işçiye yönelik olarak hakaret ve tehdit içeren söz ve davranışları sebebiyle feshin haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece davacı hakkında açılmış bir ceza soruşturması bulunmaması ve davacının kıdemine göre halkla ilişkiler sorumlusuna çay servisi yapmayarak işini riske atmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı değerlendirmesi ile iş sözleşmesinin  işverence haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.
              Feshe dayanak teşkil eden olayla ilgili bizzat olaydan ötürü davacıdan şikayetçi olup işveren temsilcisine şikayette bulunan Kamile Ebru Onat'ın ifadesi alınmış ve bu şahıs kendi tuttuğu tutanakla uyumlu ifadelerde bulunmuştur. Dinlenilen davacı tanıklarının ikisinin görgüye dayalı bilgileri bulunmamaktadır. Bir davacı tanığı ise olayın yalnızca bir kısmına dair gördüklerini aktarmakla yetinmiştir. Olaylara şahitlik ettiği anlaşılan servis müdürü                                                                                        Mehmet Akoğlan'ın ifadesine başvurulmadığı anlaşılmaktadır. Adı geçenin olay günü tuttuğu tutanakta da açıklık bulunmamaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 31. maddesinde "Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir." şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.Yukarıda yapılan tespitlere göre olayla ilgili müşteki konumunda olan çalışanın ifadesi dışında net bir bilgi taşıyan delil bulunmamaktadır ki bu haliyle feshe sebep gösterilen olay tam olarak aydınlatılmamıştır. Bu sebeple mahkemece 6100 sayılı Kanun'un 31. madde hükmü dikkate alınarak servis müdürü Mehmet Akoğlan'ın tanık olarak ifadesine başvurulmalı gerekirse daha önce dinlenen ve görgüye dayalı ifadeleri bulunan taraf tanıklarının yüzleştirilmesi sağlanarak feshe sebep teşkil eden olay kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya konmalı ve sonuca göre sözleşmenin işverence haklı sebeple feshedilip feshedilmediği belirlenmeli iken eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ