• FESHE NEDEN OLARAK GÖSTERİLEN EYLEMLERİN GENEL OLARAK BLİRTİLMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/20179
  2010/21595
  02.07.2010
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
  1475S.İşK/14
     
  • FESHE NEDEN OLARAK GÖSTERİLEN EYLEMLERİN GENEL OLARAK BLİRTİLMESİ
  • UYGUN İLLİYET BAĞININ KURULMAMAIŞ OLMASI
  • EKSİK İNCELEME
    ÖZETİ Dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde: Davalı işveren tarafından düzenlenen 22.09.2004 tarihli tutanakta feshe sebep gösterilen, davacıya isnat edilen eylemler genel olarak belirtilmiştir. İşveren tarafından somutlaştırılmamıştır.
  Mahkemece, gerek görülmesi durumunda Hukuk Usulü muhakemeli Kanunun 75. maddesi uyarınca taraflardan izahat alınarak, davacının feshe yönelik eylemleri yer, tarih, zaman ve miktar olarak belirlenerek sonucuna göre karar verilmedir. Olaya uygun illiyet sağlanmadan eksik araştırma ile kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiş olması hatalıdır.

   
   
               

  DAVA                                  :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ile iş arama izni alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davalı işyerinde çalışmakta iken, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, servis elemanı olarak başlayıp kısa sürede yükseldiği, sorumlu müdür Leyla Doğan tarafından daha fazla yükselmesi istenmeyerek işi bırakması yönünde baskı yapıldığını, ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı isteklerini hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalı, işyerinde yapılan denetim sonucu kasa defterinin düzenli tutulmadığı, sayılan parçaların deftere kaydedilmediği, kasada açık olmasına rağmen bu konuda bilgi verilmediği ve tamamlanmadığı, kasadaki açık olmasına rağmen artıda göründüğünün tespit edildiğini, bu durumun 22.09.2004 tarihli tutanak ile belirlendiğini, tutanakla tespit  edilen hususların şirketi yanıltıcı, aldatıcı ve zarara sokmaya yönelik davranışlar olduğu, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmadığı, feshin haklı olduğu, sadakat yükümüne aykırı davrandığını, isteklerin yerinde olmadığını savunmuş;
  Mahkemece, iş akdinin denetimde belirlenen olumsuzluklar nedeni ile davalı işveren tarafından haklı olarak feshedildiği, gerekçesi ile isteklerin reddine karar verilmiştir.
  Karan davacı taraf temyiz etmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekecek şekilde sona erip ermediği noktasında toplanmaktadır.
  Uyuşmazlığın normatif dayanakları 4857 Sayılı Yasanın 17. ve aynı yasanın 120. Maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesidir.
  Sözü edilen yasa hükümleri uyarınca iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi durumunda işçinin çalışma süresine göre kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı isteme hakkı bulunacaktır.
  Dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde: Davalı işveren tarafından düzenlenen 22.09.2004 tarihli tutanakta feshe sebep gösterilen, davacıya isnat edilen eylemler genel olarak belirtilmiştir. İşveren tarafından somutlaştırılmamıştır.
  Mahkemece, gerek görülmesi durumunda Hukuk Usulü muhakemeli Kanunun 75. maddesi uyarınca taraflardan izahat alınarak, davacının feshe yönelik eylemleri yer, tarih, zaman ve miktar olarak belirlenerek sonucuna göre karar verilmedir. Olaya uygun illiyet sağlanmadan eksik araştırma ile kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiş olması hatalıdır.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin
  alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.7.2010 gününde oybirliğiyle karar
  verildi.                                                                                       

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ