• FESHE DAYANAK GÖSTERİLEN NEDDENLE İŞLETMENİN DURUMUNUN ÇELİŞMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/1606
  2005/3297
  07.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
   
  • FESHE DAYANAK GÖSTERİLEN NEDDENLE İŞLETMENİN DURUMUNUN ÇELİŞMESİ
  • FESİHTE İŞÇİNİN VASIFLARININ GÖZETİLMESİ
  • FESHİN SON ÇARE OLMASI
  • GEÇERSİZ FESİH

   
    ÖZETİ: İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerine dayalı fesihlerde, fesih  olarak dayanak yapılan nedenle çelişki içinde olmamalı, feshin en son çare olduğu ilkesi gözden uzak tutulmamalıdır. Bu kapsamda iş sözleşmesi feshedilen işçinin, mesleği ve vasfı nedeni ile başka bölümde değerlendirme olanağı olup olmadığı da araştırılmalıdır. Süreli ve esnek çalıştırma gibi tedbirler öncelikle düşünülmelidir.
  Dosyaya sunulan kayıt ve belgeler incelendiğinde, davalı işverenin ileri sürdüğü fesih nedeni ile çelişen uygulamalarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Zira davalı işverenin yeni personel aldığı,  2003 yılı gelirlerinden dolayı 2004 yılında tüm çalışanlarına teşvik primi ödenmesine karar verdiği, bu durumun işverenin zarar ettiği olgusu ile çeliştiği, feshin geçerli nedenlere dayanmadığı, ayrıca fesih yazısında Yönetim Kurulu kararından söz edildiği, açıkça fesih nedenlerinin belirtilmediği  anlaşılmaktadır
               

  DAVA                                   :Davacı,  işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                     Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
                                     Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   

                İş Sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddelerine aykırı olarak feshedildiğini iddia eden davacı, feshin geçerli nedenle yapılmadığını belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesini talep etmiştir.   
                Davalı, feshin işletmenin ve işin gereklerine dayandığını  savunmuştur.
   Mahkemece  “ alınan emsal dava dosyalarındaki bilirkişi raporlarında davalının ekonomik darboğazda olduğu belirtilerek, feshin işletmenin gereklerine dayandığı” gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
                İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerine dayalı fesihlerde, fesih  olarak dayanak yapılan nedenle çelişki içinde olmamalı, feshin en son çare olduğu ilkesi gözden uzak tutulmamalıdır. Bu kapsamda iş sözleşmesi feshedilen işçinin, mesleği ve vasfı nedeni ile başka bölümde değerlendirme olanağı olup olmadığı da araştırılmalıdır. Süreli ve esnek çalıştırma gibi tedbirler öncelikle düşünülmelidir. Dosyaya sunulan kayıt ve belgeler incelendiğinde, davalı işverenin ileri sürdüğü fesih nedeni ile çelişen uygulamalarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Zira davalı işverenin yeni personel aldığı,  2003 yılı gelirlerinden dolayı 2004 yılında tüm çalışanlarına teşvik primi ödenmesine karar verdiği, bu durumun işverenin zarar ettiği olgusu ile çeliştiği, feshin geçerli nedenlere dayanmadığı, ayrıca fesih yazısında Yönetim Kurulu kararından sözedildiği, açıkça fesih nedenlerinin belirtilmediği  anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun  19. maddesi uyarınca, İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.  Davanın kabulü gerekir. Yazılı şekilde reddi hatalı bulunmuştur.
                4857 sayılı İş Kanununun da düzenlenen ve feshin geçersizliğinin sonucuna bağlanan  işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması halinde uygulanması gereken tespit niteliğinde  hükümler olduğundan, miktar belirtilmeksizin karar altına alınmalıdır. Ayrıca işe başlatmama tazminatı  ve boşta geçen süre ücreti talep olmasa da resen dikkate alınmalıdır.  Keza tespit niteliğindeki bu hüküm nedeni ile karar harcı ve vekalet ücretinin maktu olarak takdiri gerekir.
                4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
                HÜKÜM :  Yukarda açıklanan gerekçe ile;
                1.Ankara 8.İş Mahkemesinin 30.12.2004 tarih ve 614-1615 sayılı  kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
                2.Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
                3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
                4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 
                5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına                                  
                6.Davacının yapmış olduğu 39.70 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
                7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ,
                8.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,                                          Kesin olarak   7.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.  
   
   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ