• FERAGATIN TEMYİZ AŞMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1086 S.HUMK/432

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2010/25659
  Karar No. 2010/26278
  Tarihi: 30.09.2010                     
   
  l FERAGATIN TEMYİZ AŞMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ
  l MAHKEMENİN FERAGAT KONUSUNDA KARAR VERMEYECEĞİ
  l HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA FERAGATIN YEREL MAHKEMECE DİKKATE ALINACAĞI
      
  ÖZETİ: Hâkim, gördüğü davada tahkikatı bitirip hüküm kurduktan sonra davadan elini çekmiş olur ve kural olarak dava sonunda verilen karar temyiz edilip bozulmadan ve bu suretle yargılamaya yeniden başlanmadan davanın esası ile ilgili hiçbir karar veremez
  Feragat, davayı kesin olarak sonuçlandıran bir hukuki neden olduğundan, hâkim karar verdikten sonra dahi belgelendirilen feragat üzerine davanın bu nedenle reddine karar verebilir ise de, Yargıtay uygulamalarında hüküm temyiz edildikten sonra vaki feragat üzerine mahkemece kendiliğinden bir karar verilmeyerek Yargıtay'ın bu konuda (feragat konusunda) mahkemece bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına dair verilecek kararından sonra ancak dosyayı ele alabilir ve feragate dayanarak davayı reddedebilir. Bunun mantıki sonucu olarak ve esasen HUMK.' nun 432. maddesinin 3. fıkrasında yer alan nedenlerden olmadığı cihetle mahkemece bu aşamada temyiz isteminin reddine de karar verilemez.
  DAVA: Davacı, ücret, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, izin, fazla çalışma ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK. nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hâkimi U.Ocak tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Temyiz aşamasında davalı dilekçesine ekli olarak, davacı tarafından imzalı Ankara 41. Noterliğinin 11.08.2010 gün ve 31302 yevmiye nolu noter tasdikli feragatname-ibraname başlıklı belge ibraz etmiştir.
  Hâkim, gördüğü davada tahkikatı bitirip hüküm kurduktan sonra davadan elini çekmiş olur ve kural olarak dava sonunda verilen karar temyiz edilip bozulmadan ve bu suretle yargılamaya yeniden başlanmadan davanın esası ile ilgili hiçbir karar veremez.
  Feragat, davayı kesin olarak sonuçlandıran bir hukuki neden olduğundan, hâkim karar verdikten sonra dahi belgelendirilen feragat üzerine davanın bu nedenle reddine karar verebilir ise de, Yargıtay uygulamalarında (örneğin Hukuk Genel Kurulunun 21.10.1981 günlü 1981/2-551, 1981/683 ve 2.6.1982 günlü, 1982/376-547 sayılı kararları ile 11.4.1940 günlü ve 1939/15-1940/70 sayılı tevhidi içtihat kararının gerekçesinden esinlenen uygulama) hüküm temyiz edildikten sonra vaki feragat üzerine mahkemece kendiliğinden bir karar verilmeyerek Yargıtay'ın bu konuda (feragat konusunda) mahkemece bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına dair verilecek kararından sonra ancak dosyayı ele alabilir ve feragate dayanarak davayı reddedebilir. Bunun mantıki sonucu olarak ve esasen HUMK.' nun 432. maddesinin 3. fıkrasında yer alan nedenlerden olmadığı cihetle mahkemece bu aşamada temyiz isteminin reddine de karar verilemez.
  SONUÇ: Davalının ekinde noter tasdikli feragatname başlıklı belgeyi içeren 07.09.2010 tarihli dilekçesi ve bu dilekçe ekindeki feragatname başlıklı belge üzerine gerekli karar verilmek üzere davanın esası hakkında verilen kararın BOZULMASINA, 30.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ