• FERAGATIN AÇILAN DAVAYA KONU OLAN DÖNEMLE SINIRLI SONUÇ DOĞURMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/31111
  Karar No: 2006/13090
  Tarihi:      09.05.2006

  l FERAGATIN AÇILAN DAVAYA KONU OLAN DÖNEMLE SINIRLI SONUÇ DOĞURMASI
  l DAVA KONUSU YAPILAN DÖNEM SONRASI ALACAKLARIN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

  ÖZETİ: Davacı, daha önce 17.1.2002 tarihinde açmış olduğu davada 1.7.2001- 31.12.2001 tarihleri arasında kalan dönem için ücret artışından kaynaklanan fark isteklerde bulunulmuştur. Bu davadan davacının feragat ettiği anlaşılmaktadır. Davadan feragat sadece davaya konu olan dönemle sınırlı bir etkiye sahiptir. Davacının 1.1.2002 tarihinden sonraki dönemler için istekte bulunmasına engel bir durum yoktur.

  DAVA: Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve hükmü davalı taraf temyiz etmiştir. Davalı tarafın temyizde hukuki menfaati olmadığından, temyiz isteğinin REDDİNE,
  2. Davacının temyizine gelince:
  Davacı işçi toplu iş sözleşmesi uyarınca 1.7.2001 tarihinde yürürlüğe giren ücret artışının uygulanmadığını ileri sürerek, iş sözleşmesinin feshedildiği 4.7.2002 tarihine kadar olan dönem için fark isteklerde bulunmuştur. Mahkemece davacının daha önce açmış olduğu davadan feragat ettiği ve bu nedenle davanın reddine karar verildiğinden söz edilerek kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Davacı, daha önce 17.1.2002 tarihinde açmış olduğu davada 1.7.2001- 31.12.2001 tarihleri arasında kalan dönem için ücret artışından kaynaklanan fark isteklerde bulunulmuştur. Bu davadan davacının feragat ettiği anlaşılmaktadır. Davadan feragat sadece davaya konu olan dönemle sınırlı bir etkiye sahiptir. Davacının 1.1.2002 tarihinden sonraki dönemler için istekte bulunmasına engel bir durum yoktur. Toplu iş sözleşmesine dayanan istekler yönünden 1.1.2002 tarihinden fesih tarihine kadar olan dönem için bilirkişi tarafından hesaplama yapılmıştır. Anılan rapor bir değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle isteklerin kabulüne karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 9.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ