• FAZLA MESAİ ALACAKLARINDAN ½ ORANINDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELER NİTELİKTE OLDUĞU

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2011/52229
  Karar No. 2014/2979
  Tarihi: 04.02.2014

  l FAZLA MESAİ ALACAKLARINDAN ½ ORANINDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELER NİTELİKTE OLDUĞU

  ÖZETİ: Mahkemece fazla mesai ve hafta tatili ücret alacaklarından 1/2 oranında takdiri indirim yapılmıştır. Tanık beyanları ile hesaplanan fazla mesai ve hafta tatili ücretlerinden yapılan takdiri indirim oranı, hakkın özünü etkileyecek derecede yüksek olup, bu indirim oranı içtihatların gözettiği amacı aşmaktadır. Mahkemece daha makul oranda indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi bozma nedeni yapılmıştır.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
    Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
    Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Altın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız fesih edildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı işveren, davacının 08/09/2010 tarihinden sonra işe gelmediğini, bunun üzerine haklı olarak davacının iş akdinin feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkemece fazla mesai ve hafta tatili ücret alacaklarından 1/2 oranında takdiri indirim yapılmıştır. Tanık beyanları ile hesaplanan fazla mesai ve hafta tatili ücretlerinden yapılan takdiri indirim oranı, hakkın özünü etkileyecek derecede yüksek olup, bu indirim oranı içtihatların gözettiği amacı aşmaktadır. Mahkemece daha makul oranda indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi bozma nedeni yapılmıştır.
    F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 04.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ