• FAZLA ÇALIŞMANIN KURAL OLARAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/4246
  2014/11488
  28.05.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İŞK. /41

   
     
  • FAZLA ÇALIŞMANIN KURAL OLARAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU
    ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca kural olarak haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle işçinin fazla çalışmaları gece çalışması veya denkleştirme ya da günlük çalışma kararlaştırılmamış ise haftalık esasa göre belirlenmelidir. Hesaplamanın *her hafta için belirtilen fazla çalışma sürelerine göre yapılması gerekirken, her iki haftanın ortalaması alınmak suretiyle ve haftalık 12 saat için fazla çalışma ücreti hesaplanması hatalıdır  
               

  Dava Türü                      : Alacak

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi,  gereği görüşüldü:
  1-Dosyadaki  yazılara,   hükmün Dairemizce   de  benimsenmiş bulunan     yasal     ve     hukuksal      gerekçeleriyle     dayandığı     maddi delillere   ve  özellikle  bu  delillerin  takdirinde  bir   isabetsizlik görülmemesine    göre    davacının    aşağıdaki    bendin    kapsamı    dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
  2-Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiği gerekçesi ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.
  Davalı,  davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece,  davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Davacı dava dilekçesinde ve bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde yaptığı fazla çalışmaların ödenirken saat ücretinin 280'e bölünmek suretiyle tespit edildiğini dolayısıyla eksik ücret ödendiğini iddia etmiştir. Gerçekten de fazla çalışma ücreti tespit edilirken aylık ücret 225'e bölünerek hesaplama yapılmalıdır. Çünkü aylık ücretin içerisinde çalışılmadan ödenen hafta tatili alacakları da mevcuttur. Çalışılan günlerin ücreti 195 saat olsa da günlük ve saatlik ücretin tespitinde hafta tatiline denk gelen günlerin de 7,5 saatten hesaplanmasıyla ücret 225 saatin karşılığı olacaktır. Davalının yaptığı hesaplamada bu husus dikkate alınmadığından yapılan hesaplamanın eksik ödeme içerdiği açıktır.
  Bilirkişi sadece davalı tarafından sunulan fazla mesai cetvelindeki ödemeleri tahakkuk dışı bırakmış ise de, yukarıda açıklandığı üzere tahakkuk bulunan aylar açısından ücret 225'e bölünmek suretiyle fark alacağı hesaplanmalıdır
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca kural olarak haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle işçinin fazla çalışmaları gece çalışması veya denkleştirme ya da günlük çalışma kararlaştırılmamış ise haftalık esasa göre belirlenmelidir. Hesaplamanın *her hafta için belirtilen fazla çalışma sürelerine göre yapılması gerekirken, her iki haftanın ortalaması alınmak suretiyle ve haftalık 12 saat için fazla çalışma ücreti hesaplanması hatalıdır.
  SONUÇ:      Temyiz     olunan     kararın,      yukarıda     açıklanan nedenlerle    BOZULMASINA,     peşin    alınan    temyiz     harcının    istek halinde    davacıya    iadesine,     28/05/2014    tarihinde    oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ