• FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINDA  İŞVEREN ALEYHİNE DAVA AÇMIŞ TANIK ANLATIMININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi
   
    Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2016/3726
  2019/1008
  16.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/41

   
   
  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINDA  İŞVEREN ALEYHİNE DAVA AÇMIŞ TANIK ANLATIMININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI
  • FAZLA ÇALIŞMANIN DAVACI İŞÇİYLE TANIĞIN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DÖNEMLE SINIRLI HESAPLANMASININ GEREKMESİ
  •  
   
    ÖZETİ davacının işyerinde fazla mesai yaptığı  iddiasına ilişkin işyeri kaydı mevcut olmayıp davacı tanıklarının beyanı esas alınarak sonuca gidilmiş ise de; dinlenen davacı tanığı Ramazan Kaya'nın davalı işveren aleyhine dava açtığı ve davacı ile menfaat birlikteliği içinde olduğu anlaşılmakla kural olarak beyanına itibar edilmemesi gerekir. Diğer davacı tanığı Yusuf Ayık'ın ise davacıyla birlikte belirli bir dönem çalışması bulunmaktadır. O halde, davacının fazla çalışma ücret alacağı tanık Yusuf Ayık ile birlikte çalıştıkları dönemle sınırlı olmak üzere hesaplanmalıdır. Eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
   
   
               

  "

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Yıldırım tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının şoför olarak çalıştığını, iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshettiğini beyan ederek ödenmeyen ücret alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı  vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanamadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların, şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada gözönüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının işyerinde fazla mesai yaptığı  iddiasına ilişkin işyeri kaydı mevcut olmayıp davacı tanıklarının beyanı esas alınarak sonuca gidilmiş ise de; dinlenen davacı tanığı Ramazan Kaya'nın davalı işveren aleyhine dava açtığı ve davacı ile menfaat birlikteliği içinde olduğu anlaşılmakla kural olarak beyanına itibar edilmemesi gerekir. Diğer davacı tanığı Yusuf Ayık'ın ise davacıyla birlikte belirli bir dönem çalışması bulunmaktadır. O halde, davacının fazla çalışma ücret alacağı tanık Yusuf Ayık ile birlikte çalıştıkları dönemle sınırlı olmak üzere hesaplanmalıdır. Eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının talep halinde davalıya iadesine, 16.01.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ