• FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/16913
  2015/26393
  05.10.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /41


   
     
  • FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI
   
  ÖZETİ   Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
  Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
  Fazla çalışmanın yazılı delil ya da şahitle ispatı imkan dahilindedir.

                 
   
       
               

                 
  DAVA : Davacı, bakiye kıdem, ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı ve geçerli sebep olmaksızın feshedildiğini, bunun üzerine açılan işe iade davasının kabul edilerek kesinleştiği halde davalı tarafından işe başlatılmadığını beyanla bakiye kıdem ve ihbar tazminatı, işe başlatmama, genel tatil, fazla mesai, yıllık ücretli izin alacaklarını istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının tüm işçilik alacaklarının ödendiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Fazla mesai ücretinin hesabı ile ilgili taraflar arasında ihtilaf bulunmaktadır.
  Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
  Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
  Fazla çalışmanın yazılı delil ya da şahitle ispatı imkan dahilindedir.
  Somut olayda, mahkemece hükme esas alman bilirkişi raporunda, işyerinde uygulandığı kabul edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri ve tanık beyanlarına göre davacının haftanın altı günü 06:50-21:00 saatleri arası iki saat ara dinlenme ile haftada iki buçuk saat fazla sürelerle çalışma ve yirmi beş buçuk saat fazla mesaisinin hesaplandığı anlaşılmıştır.
  Dosya içeriğine göre davacının kapatılan Korucuk Belediyesinde şoför olarak çalıştığı, anılan Belediyenin o tarihlerde toplam iki adet aracının ve üç şoförünün bulunduğu beyan edildiğine göre bu üç şoförden birisinin üç günde bir dinlendiğinin kabulü gerekirken mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın fazla mesai hesaplanması isabetli olmamıştır.
  3-Davacınm fazla mesai ve fazla sürelerle çalışma yaptığı kabul edilen döneme ilişkin olarak işyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmeleri getirtilerek fazla mesai alacağının o döneme ilişkin toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanması gerekirken tüm fazla mesai alacağının fazla mesai alacağı hesaplanmayan dönemde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ