• FAZLA ÇALIŞMANIN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN BAYRAM GÜNLERİNİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/8390
  2017/3019
  02.03.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • FAZLA ÇALIŞMANIN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN BAYRAM GÜNLERİNİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ
  • ÇALIŞILAN BAYRAM GÜNLERİNİN 7,5 SAATİ GENEL TATİLİ ÜCRETİ İÇİNDE HESAPLANDIĞINDAN 7,5 SAATİ AŞAN KISIMLARIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ  Ayrıca, fazla mesai hesabında çalışılmadığı kabul edilen dini bayramların dışlanıp dışlanmadığı belli olmadığı gibi, fazla mesai günlerinde çalışıldığı kabul edilen her ulusal bayram genel tatil gününün normal 7,5 saatlik yevmiyesi ulusal bayram ve genel tatil alacağı içinde hesaplandığından, çalışıldığı kabul edilen bu günlerin varsa 7,5 saati aşan fiili çalışma kısmının fazla mesai süresine eklenmesi gerekmektedir ki bu hususun yerine getirilip getirilmediği de denetlenememektedir.
  .
   
   
                 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı isteminin özeti: 
  Davacı vekili, davacının işi gereği şehirler arası yolculuklar yaptığını, bir çok gün otellerde konakladığını, sigorta priminin maaşından eksik gösterildiğini, çalışması boyunca haftada 6 gün 08:30-22:00 saatleri arasında zaman zaman daha geç saatlere dek çalıştığını, tüm resmi tatillerde çalıştığını, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
  B)Davalı cevabının özeti: 
  Davalı vekili, davacının işi gereği genelde İstanbul dışında olduğunu, bölge müdürü olduğunu, bu nedenle kendisine talimat verecek amiri bulunmadığını, kontrolünün de olası olmadığını, İstanbul'da iken fazla mesai yapmadığını, resmi tatilde çalışırsa karşılığının ödendiğini, taleplerin zamanaşımına uğradığını, iddialarının gerçek dışı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının davalı işverenlikte 07/03/2007 - 19/11/2012 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü olarak çalıştığı, iş akdinin davalı işverenlikçe haklı bir neden olmadan sona erdirildiği iddiası karşısında feshin tazminat ödemesi gerektirmeyecek şekilde gerçekleştiğinin ispat etme yükümlülüğü üzerinde olan davalı tarafın bu şartı yerine getiremediği, fesih şekline göre davacının kıdem tazminatı, ihbar tazminatına hak kazandığı, ayrıca kendisine ödenmeyen fazla mesai ve resmi tatil ücret alacaklarının bulunduğu, bilirkişi kök ve ek raporları verilere uygun denetime ve hüküm kurmaya elverişli olduğundan benimsenerek davacının hak kazandığı kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil ücret alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verildiği, Bilirkişi Mürsel Ünder'in raporunun 2 seçenekli hazırlandığı, bordro olan dönemlerdeki fazla çalışmaların bordrodaki rakamlar üzerinden hesap edildiği, Mahkeme tarafından davalı tarafın sunduğu bordrolardaki dönemler dikkate alınmak sureti ile yeniden hesaplama yapılan 2 nolu seçeneğe göre karar vermek gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  D)Temyiz: 
  Karar süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  E)Gerekçe: 
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
  2-Somut uyuşmazlıkta, hükme dayanak bilirkişi raporunda yıllık izin sürelerinin tenzil edildiğinin belirtilmesine rağmen dosyada yıllık izin belgeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle bilirkişi raporundaki saptama denetime elverişsiz ve soyut kalmakta, fazla mesai ücreti ve genel tatil ücreti hesabında hangi tarihlerde izin kullanıldığı ve hangi tarihlerin dışlandığı anlaşılamamaktadır. 
  Ayrıca, fazla mesai hesabında çalışılmadığı kabul edilen dini bayramların dışlanıp dışlanmadığı belli olmadığı gibi, fazla mesai günlerinde çalışıldığı kabul edilen her ulusal bayram genel tatil gününün normal 7,5 saatlik yevmiyesi ulusal bayram ve genel tatil alacağı içinde hesaplandığından, çalışıldığı kabul edilen bu günlerin varsa 7,5 saati aşan fiili çalışma kısmının fazla mesai süresine eklenmesi gerekmektedir ki bu hususun yerine getirilip getirilmediği de denetlenememektedir.
  Yukardaki nedenler ile dosyaya yıllık izin belgeleri getirtilerek ayrıca yukardaki hususlarda denetime elverişli ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir. 
  F)SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02/03/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ