• FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24,41
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/22097
  Karar No: 2007/8205
  Tarihi:      22.03.2007

  l FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI
  l İHTİRAZİ KAYIT KONULARAK İMZALANAN İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ
  l ÇALIŞMALARIN BİR BAŞKA İŞYERİNDEN GÖSTERİLMESİ
  l İŞÇİNİN HAKLI FESİHİ
  l KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: İbraname davacı tarafından ihtirazi kayıtla imzalanmıştır. Bu sebeple ibranameye değer verilerek davanın reddedilmesi hatalıdır. Diğer taraftan ibraname dışında verilen belge de istifa niteliğinde değildir. Davacının işyerinde baskı altında tutulduğunu ve fazla çalışma ücretlerinin de ödenmediği, çalışmalarının çalıştığı işyerinden değil farklı işyerlerinden gösterildiği, bu nedenlerle davacının işyerinden ayrıldığı anlaşıldığından, akdin davacı tarafından 4857 s. Yasanın 24/11 maddesi gereğince haklı olarak feshedildiğinin kabulü gerekir. Böyle olunca, kıdem tazminatı isteğinin de bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak kabul edilmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı,fazla mesai ile yıllık izin   alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı   avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle karamı dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı, haklı bir neden bulunmadığı halde davalı işveren tarafından hizmet sözleşmesinin feshedildiğinize işçilik haklarının ödenmediğini, işyerindeki çalışma koşullarının ağırlaştırıldığını, kendisinden zorla yazılı belgeler alındığını iddia ederek ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti ve izin ücreti talep etmiştir.
  Davalı, davacının işyerinden istifaen ayrıldığını, ibraname verdiğini, bu sebeplerle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek davanın reddine karar verilmiştir.
  İbraname davacı tarafından ihtirazi kayıtla imzalanmıştır. Bu sebeple ibranameye değer verilerek davanın reddedilmesi hatalıdır.
  Mahkemece, bilirkişinin hesaplaması bir değerlendirmeye tabi tutularak fazla mesai ve izin ücretlerinin hüküm altına alınması gerekir.
  Diğer taraftan ibraname dışında verilen belge de istifa niteliğinde değildir. Davacının işyerinde baskı altında tutulduğunu ve fazla çalışma ücretlerinin de ödenmediği, çalışmalarının çalıştığı işyerinden değil farklı işyerlerinden gösterildiği, bu nedenlerle davacının işyerinden ayrıldığı anlaşıldığından, akdin davacı tarafından 4857 s. Yasanın 24/11 maddesi gereğince haklı olarak feshedildiğinin kabulü gerekir. Böyle olunca, kıdem tazminatı isteğinin de bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak kabul edilmesi gerekir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ