• FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24,41
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2007/76
  Karar No: 2007/8241
  Tarihi:      26.03.2007

  l FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI
  l HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİ
  l İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILI-YORUM DİYE VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇENİN ÖDENMEYEN İŞÇİLİK HAKLARI NEDENİYLE İŞÇİNİN FESHİ OLARAK DEĞERLENDİRİL-MESİNİN GEREKMESİ
  l KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davacı tarafından 7.4.2005 tarihinde işverene gönderilen noter ihtarnamesinde Mart ayı ücretinin ödenmemesi ve mutad bir şekilde her yıl Mart ayında yapılan zammın verilmemesi nedeniyle hizmet akdinin feshedildiği açıkça belirtilmiştir. Dosya içerisinde mevcut tanık beyanları, ücret bordroları ve diğer delillerle davacı iddiasını ispatlamıştır. Öte yandan fazla mesai ücretlerinin de ödenmediği görülmüştür. Bu sebeplerle hizmet akdinin haklı nedenle feshedildiği ortadadır. 1.7.2005 tarihli belgedeki "kendi isteğimle 7.4.2005’te işten ayrıldım" ibaresinin İş Kanunu'nun 24/11. Maddesi uyarınca fesih olarak yorumlanması gerekir. Hizmet akdini haklı nedenle kendisi fesheden davacı kıdem tazminatına hak kazanmış olduğundan kıdem tazminatı isteğinin kabul edilmesi yerine mahkemece yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı,fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, vergi iadesi ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ki temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasında hizmet akdinin ne şekilde ve kimin tarafından feshedildiği hususu ihtilaflıdır. Mahkemece bir yandan iş şartı gereği Mart 2005'te yapılması gereken ücret artışı talebinin işverence reddedilmesi üzerine iş akdini davacının tek taraflı olarak feshettiği ve feshin haklı nedene dayandığı kabul edilerek ihbar tazminatı talebi reddedilmiş diğer yandan ise 1.7.2005 tarihli vergi iadesi teslim belgesinde ki "kendi isteğimle işten ayrıldım" ibaresi dikkate alınarak kıdem tazminatı isteği reddedilerek çelişkiye düşülmüştür. Davacı tarafından 7.4.2005 tarihinde işverene gönderilen noter ihtarnamesinde Mart ayı ücretinin ödenmemesi ve mutad bir şekilde her yıl Mart ayında yapılan zammın verilmemesi nedeniyle hizmet akdinin feshedildiği açıkça belirtilmiştir.Dosya içerisinde mevcut tanık beyanları, ücret bordroları ve diğer delillerle davacı iddiasını ispatlamıştır.Öte yandan fazla mesai ücretlerinin de ödenmediği görülmüştür. Bu sebeplerle hizmet akdinin haklı nedenle feshedildiği ortadadır. 1.7.2005 tarihli belgedeki "kendi isteğimle 7.4.2005 te işten ayrıldım" ibaresinin İş Kanunu'nun 24/11. Maddesi uyarınca fesih olarak yorumlanması gerekir. Hizmet akdini haklı nedenle kendisi fesheden davacı kıdem tazminatına hak kazanmış olduğundan kıdem tazminatı isteğinin kabul edilmesi yerine mahkemece yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz haremin istek halinde ilgiliye iadesine, 26.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ