• Fazla çalışmaların kayıtlara dayalı hesaplandığı durumlarda fazla çalışmadan taktiri indirim yapılamayacağı

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/5961
  2017/4647
  06.03.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /41


   
     
  • Fazla çalışmaların kayıtlara dayalı hesaplandığı durumlarda fazla çalışmadan taktiri indirim yapılamayacağı
   
  ÖZETİ   Somut olayda; dosya içinde davacının çalışmasına ilişkin bir kısım araç sistem kayıt verileri bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacının kayda dayalı dönem için hesaplanan fazla mesailerinden takdiri indirim uygulanmamalıdır. Bu yön gözetilmeden kayda dayalı dönem ve tanık beyanları esas alınan dönem için yapılan hesaplamanın toplamından takdiri indirim yapılarak karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

                 
   
       
               


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının ....08.1997 – ....02.2012 tarihleri arasında davalı işverene ait iş yerinde satış şefi olarak çalıştığını, sürekli olarak fazla mesai yapmasına rağmen ödemelerinin yapılmadığını ileri sürerek; fazla çalışma ücret alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının hak ettiği tüm işçilik alacaklarının ödendiğini, davacı fazla çalışma yapmışsa da karşılığının ödendiğini ve davacının işvereni ibra ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Temyiz:
  Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  ...-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 
  ...-Fazla çalışma yapıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir.


  Fazla mesai ücretinin uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde, hesaplanan miktardan indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak, fazla mesai ücretinin taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 
  Somut olayda; dosya içinde davacının çalışmasına ilişkin bir kısım araç sistem kayıt verileri bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacının kayda dayalı dönem için hesaplanan fazla mesailerinden takdiri indirim uygulanmamalıdır. Bu yön gözetilmeden kayda dayalı dönem ve tanık beyanları esas alınan dönem için yapılan hesaplamanın toplamından takdiri indirim yapılarak karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  ...-Kabule göre de; hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre davacının hesaplanan fazla mesai ücretinden % 40 oranında takdiri indirim yapılarak 27.847,38 TL fazla mesai ücreti tespit edildiğinden, taleple bağlı kalınarak 25.000,00 TL fazla mesai ücreti yönünden hüküm kurulması gerekirken kısa kararda ....564,91 TL fazla mesai ücreti hüküm altına alındığından Mahkemece gerekçeli kararda bu durumun maddi hatadan kaynaklandığı belirtilerek gerekçeli karar hüküm kısmında da ....564,91 TL fazla mesai ücretinin hüküm altına alınması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. 
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 06.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ