• FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI

             
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/475
  2011/4709
  22.02.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI
  • AVUKATLIK ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusu arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda indirim  yapılacağı bilenememektedir. Dairemizce 2011 yılı  itibarıyla maktu ve nispi vekalet  ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş  ve  hakimin  takdir hakkını  kullanarak  yaptığı her türlü  indirimden kaynaklanan red sebebiyle davalı yararına avukatlık  ücretine karar verilmesinin adaletsiz sonuçlara yol açtığı sonucuna varılmıştır.  
               
   
  :DAVA           :Taraflar arasındaki,    izin , fazla çalışma  ücreti, bayram, genel  tatil  ile  yüzde beş  fazla ödeme  alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde  temyizen incelenmesi taraflar  avukatınca istenilmesi davacı avukatınca duruşma  talep  edilmesi  üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için    15.02.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat  Ç.  Y   ile karşı taraf adına Avukat  Z. B geldiler.  Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya  son verilerek  Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. gereği konuşulup düşünüldü:
             
              Davacı  gazeteci fazla çalışma ile bayram  ve genel tatil  ücretleri ile yüzde beş  fazlaya dair alacakların ödetilmesini talep etmiş, mahkemece isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Kararı  yasal süresi içinde taraflar temyiz etmiştir.
              1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı  dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2. Davacı gazetecinin talep ettiği toplam  işçilik alacakları 71.246,00 TL olup mahkemece 32,374,00 TL kısmi hüküm altına alınmış, kalan miktarın reddine karar verilmiştir.  Mahkemece reddine karar verilen  miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş  olan davalı yararına 7.092,32 TL  vekalet  ücretine dair hüküm kurulmuştur. 
              Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 12.11.2009 gün, 2009/ 15176 E, 2009/ 31514 K.; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 20636 K.).  Ancak fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
              Dairemiz kararlarında  fazla çalışma ile bayram  ve genel tatil ücretlerinden yapılan  indirim  kabul edilen çalışma süresinden indirim olmakla davalı tarafın kendisini avukat  ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım  için  davalı yararına avukatlık  ücretine hükmedilmesi gerektiği ifade edilmişse de (Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün 2008/ 17722 E, 2010/ 3192 K.) işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusu arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda indirim  yapılacağı bilenememektedir. Dairemizce 2011 yılı  itibarıyla maktu ve nispi vekalet  ücretlerinin yüksek oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş  ve  hakimin  takdir hakkını  kullanarak  yaptığı her türlü  indirimden kaynaklanan red sebebiyle davalı yararına avukatlık  ücretine karar verilmesinin adaletsiz sonuçlara yol açtığı sonucuna varılmıştır. Özellikle seri davalarda indirim  sebebiyle kısmen reddine karar verilen  az bir miktar  için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak  miktarını da aşan maktu avukatlık  ücretleri ödetilmesi durumu  ortaya çıkmaktadır.  Yine daha  önceki kararlarımızda fazla çalışma, bayram  ve genel tatil ücretlerinden  indirim sebebiyle red vekalet  ücretine hükmedilmekte ancak Borçlar Kanununun 43,44, 325/son, 161/son maddeleri   ve  5953 sayılı Yasada öngörülen yüzde beş  fazla ödemelerden yapılan  indirimler sebebiyle reddine karar verilen  miktar  için avukatlık  ücretine hükmedilmemekteydi. Bu durum  uygulamada karışıklığa yol açtığı gibi eşitsizlik de yaratmaktadır. Konuyla ilgili  olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma ücretinde asıl alacaktan  yapılan indirimlerden reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş  olan davalı yararına avukatlık  ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.
             Somut olayda mahkemece reddedilen  miktarın  tamamı  için davalı  yararına avukatlık  ücretine hükmedilmiş  olup yukarıda belirtilen  ilkelere göre fazla çalışma ile  bayram ve genel asıl alacaklardan yapılan  indirimlerle yüzde  beş  fazla ödemelerden indirimlerden kaynaklanan red sebebiyle davalı yararına avukatlık  ücretine hükmedilmemelidir. İndirimler dışındaki nedenlerle reddedilen  miktarlar bakımından davalı yararına avukatlık  ücreti hesaplanarak hüküm altına alınması  için kararın bozulması  gerekmiştir. 
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 825.00 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

           Başkan                      Üye                        Üye                       Üye                        Üye
        M.Kılıçoğlu            T.Özmen                 S.Özfırat               Ö.H.Tuna       R.C.Hanedan


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ