• FAZLA ÇALIŞMADA HAKKNİYET İNDİRİMİ


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/29766
  2012/1429
  24.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41
     
  • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKNİYET İNDİRİMİ
  • FAZLA ÇALIŞMANIN BELGELERE DAYALI HESAPLANMASI DURUMUNDA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI
  • FAZLA ÇALIŞMADAN YAPILAN İNDİRİM TUTARININ HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELEYECEK TUTARDA OLAMAYACAĞI
    ÖZETİ . Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
  Somut olayda davacının  haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek  fazla çalışma ücretleri hesaplanmış,  mahkemece ¾ oranında indirime gidilerek bakiyesi  yönünden  isteğin  kabulün karar verilmiştir. Fazla çalışma  ücretinden indirim işçinin her gün  belirtilen  şekilde çalışmasının  hayatın  olağan akışına aykırı  olmasından kaynaklanmaktadır. Somut olayda alacağın ¾  oranında indirilmesi, hakkın özüne aykırıdır.   Fazla çalışma  ücretinden  emsal dosyalar da dikkate alınarak daha makul bir oranda  indirim  yapılarak  isteğin kabulüne karar verilmelidir.
   
               

  DAVA       :Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, izin, fazla çalışma ücreti, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi davalı avukatının duruşma talep etmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için  24.01.2012 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı işçi, davalı firmada 1988 yııl Eylül ayında satış elemanı olarak çalışmaya başladığını, kesintisiz olarak 23.08.2007 tarihinde kadar çalıştığını, ancak  davalı tarafından 1990 yılından itibarin sigortalı gösterildiğini, en son ücretinin 650,00 TL olduğunu, çalıştığı dönemde fazla mesailerinin, dini milli bayram günleri çalışmalarının karşılığı ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve ücretinin de ödenmediğini, Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından da bu hususların tespit edildiğini bu alacaklarını talep etmesine rağmen ödeme yapılmaması nedeniyle iş akdini haklı nedenlerle feshettiğini, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ve resmi dini bayram çalışma ücretlerinin faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
   Davalı işveren, bir kısım alacaklara ilişkin zamanaşımı itirazında bulunarak, davacının izinsiz ve mazeretsiz devamsızlık yapması nedeniyle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının şirkette uzun bir süre ortaklık sıfatının bulunduğunu beyanla davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece,  davacının  iş sözleşmesi ile 01.06.1990-23.08.2007 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığı, ödenmeyen  fazla çalışmalar sebebiyle iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak  feshedildiği gerekçesiyle kıdem tazminatı  ile diğer bazı  işçilik alacaklarının kabulüne karar verilmiş,  fazla çalışma ücretlerinden ¾ indirimle ¼ üne  karar verilmiştir.  
  D) Temyiz:
  Kararı  taraflar vekilleri yasal süresi  temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının bilirkişi  raporu  ile hesaplanan  fazla çalışma ücretinden indirim noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.
  Somut olayda davacının  haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek  fazla çalışma ücretleri hesaplanmış,  mahkemece ¾ oranında indirime gidilerek bakiyesi  yönünden  isteğin  kabulün karar verilmiştir. Fazla çalışma  ücretinden indirim işçinin her gün  belirtilen  şekilde çalışmasının  hayatın  olağan akışına aykırı  olmasından kaynaklanmaktadır. Somut olayda alacağın ¾  oranında indirilmesi, hakkın özüne aykırıdır.   Fazla çalışma  ücretinden  emsal dosyalar da dikkate alınarak daha makul bir oranda  indirim  yapılarak  isteğin kabulüne karar verilmelidir.   
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ