• FAZLA ÇALIŞMADA %5 ORANINDA YAPILAN HAKKANİYET İNDİRİMİN AZ OLDUĞU

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41
  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2017/18718
  Karar No. 2018/25901
  Tarihi: 03.12.2018

  l FAZLA ÇALIŞMADA %5 ORANINDA YAPILAN HAKKANİYET İNDİRİMİN AZ OLDUĞU

  ÖZETİ: Fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtayca hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır.
  Somut uyuşmazlıkta; tanık anlatımlarına dayalı olarak hesaplanan fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacakları %5 oranında indirim uygulanarak hüküm altına alınmıştır. 
  Tanık beyanları ile ispatlanan fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarından yapılan % 5 oranındaki indirim çok azdır. Mahkemece daha uygun oranda bir indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, iş sözleşmesinin küfür ve fiziksel şiddet nedeniyle işçi tarafından haklı nedenle feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı; davacının işyerindeki uygunsuz davranışları nedeniyle işvereni tarafından uyarıldığını, bunun üzerine davacı tarafından ihtarname keşide edilerek sözlü olarak işten çıkartıldığını beyan etmiş ise de kendisine işe dönmesi için ihtarname keşide edildiğini, davacının işe devam etmemesi üzerine iş akdinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlara göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Davacı ve davalı arasındaki uyuşmazlık fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücretinde yapılan takdiri indirim oranı konusundadır.
  Fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtayca hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır
  Somut uyuşmazlıkta; tanık anlatımlarına dayalı olarak hesaplanan fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacakları %5 oranında indirim uygulanarak hüküm altına alınmıştır. 
  Tanık beyanları ile ispatlanan fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarından yapılan % 5 oranındaki indirim çok azdır. Mahkemece daha uygun oranda bir indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 03/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ