• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞBAŞI YAPMAMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/31

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/6685
  Karar No: 2006/7652
  Tarihi:      27.03.2006

  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞBAŞI YAPMAMA
  l GEÇERSİZ FESİH
  l SENDİKALI BİR GRUP İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ NEDENİYLE SENDİKAL TAZMİNATA HÜKMEDİLMEMESİ

  ÖZETİ: Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve 45 saati aşan çalışma sonrası davacının fazla mesai yapmaması nedeni ile iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmediği yönündeki yerel mahkemenin değerlendirmesi dosya içeriğine uygun bulunmuştur. Ancak, dosya içeriğine göre, gerek fesih tarihinde ve gerekse daha sonra işyerinde sendika üyesi bir çok işçinin çalışmasına devam etmiş olması nedeni ile, feshin sendikal nedene dayandığının kabul edilmesi hatalı bulunmuştur.

  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, ancak davacı yararına vekalet ücreti kabul edilirken, davacıdan tahsili şeklinde hüküm kurulmuştur. Davacı vekilinin vekalet ücreti konusundaki tavzih isteminin reddine karar verilmiştir.
  Yerel mahkemenin feshin geçersizliğine ilişkin kararı davalı vekili, tavzih isteminin reddine dair kararı ise davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, ancak davacı yararına vekalet ücreti kabul edilirken, davacıdan tahsili şeklinde hüküm kurulmuştur. Davacı vekilinin vekalet ücreti konusundaki tavzih isteminin reddine karar verilmiştir.
  Yerel mahkemenin feshin geçersizliğine ilişkin kararı davalı vekili, tavzih isteminin reddine dair kararı ise davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Dosya içeriğine göre, davalı işyerinde 30.07.2005 tarihinde Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında, davacı ile birlikte 35 işçinin haftalık 45 saatlik çalışma sürelerinin dolması ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile fazla mesai kalmadıkları, davalı işverenin bunun üzerine davacı dahil bu işçiler içinde yaklaşık 14 işçinin iş sözleşmesini “işyerinde 08.00-17.30 mesai saati olmasına ve 1.30 saat ara dinlenme olmasına rağmen, 30.07.2005 günü saat 13.00 sıralarında işyerindeki bir çok işçi ile birlikte işi bırakma, uyarılara rağmen işbaşı yapamama nedeni ile 2822 sayılı yasanın 45, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddeleri uyarınca feshettiği anlaşılmaktadır. Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve 45 saati aşan çalışma sonrası davacının fazla mesai yapmaması nedeni ile iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmediği yönündeki yerel mahkemenin değerlendirmesi dosya içeriğine uygun bulunmuştur. Ancak, dosya içeriğine göre, gerek fesih tarihinde ve gerekse daha sonra işyerinde sendika üyesi bir çok işçinin çalışmasına devam etmiş olması nedeni ile, feshin sendikal nedene dayandığının kabul edilmesi hatalı bulunmuştur.
  Davacı vekilinin vekalet ücreti konusundaki tavzih kararına ilişkin temyizi de, Dairemizce kesin olarak karar verilmesi nedeni ile dikkate alınmıştır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yapmış olduğu 39.10 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400.-YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 27.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ