• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41,24
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/33066
  Karar No: 2007/5485
  Tarihi:      28.02.2007

  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ
  l İŞÇİNİN ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ NEDENİYLE FESHİNİN HAKLI OLMASI
  l KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davacının fazla çalışma yaptığı ve ücretlerinin ödenmediği mahkemenin kabulün dedir. 8.10.2004 tarihinde işveren tarafından yapılan hakarete rağmen 18.10.2004 tarihine kadar çalışmayı devam ettiren davacının bir kısım ücret alacaklarının ödenmemesi nedeniyle, iş sözleşmesinin feshi, haklıdır. Bu durumda, mahkemece kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, ücret ve prim alacağı, yıllık izin ücreti ile resmi tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesin istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının fazla çalışma yaptığı ve ücretlerinin ödenmediği mahkemenin kabulün dedir. 8.10.2004 tarihinde işveren tarafından yapılan hakarete rağmen 18.10.2004 tarihine kadar çalışmayı devam ettiren davacının bir kısım ücret alacaklarının ödenmemesi nedeniyle, iş sözleşmesinin feshi, haklıdır. Bu durumda, mahkemece kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz haremin istek halinde ilgiliye iadesine, 28.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ