• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMAYA HÜKMEDİLECEĞİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/15880
  2014/7395
  03.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /59
     
  • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMAYA HÜKMEDİLECEĞİ
   
  ÖZETİ Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 6.maddesi ve İş Kanununun 41.maddesindeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücrete dahildir. Bu yön gözetilmeksizin günlük 5 saat, haftalık 30 saatin üzerindeki fazla çalışmanın karşılığı olarak hesaplanan fazla çalışma ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Şu durumda mahkemece yıllık 270 saatlik sınırın davacının çalıştığı süreye oranlanarak bulunacak süredeki fazla çalışmanın ücrete dahil olduğu kabul edilip, onun üzerindeki çalışmanın karşılığı olarak fazla çalışma ücreti hesaplattırılmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Anılan husus dikkate alınmadan verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
               

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
              2-Davacı, davalı şirkete ait özel hastanede laboratuvar teknisyeni olmasına rağmen radyoloji teknisyeni olarak 02.03.2009 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, iş aktinin 08.09.2009 günü işverence tazminatsız ve bildirimsiz şekilde feshedildiğini iddia ederek ihbar tazminatı ve fazla çalışma ücretinden oluşan alacaklarının ödetilmesini istemiştir.
              Mahkemece, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli olduğu gerekçesiyle ihbar tazminatı istemi reddedilmiş; davacının radyoloji bölümünde çalışmasının nizamnameye göre günlük 5 saatten fazla olamayacağı haftalık 30 saatin üzerindeki çalışmanın fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle hesaplanan fazla çalışma ücreti miktarına hükmedilmiştir.
              Taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinin 6.maddesinde "fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu" şeklinde hüküm bulunmaktadır.
              4857 sayılı İş Kanunu'nun 41.maddesinde fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı düzenlenmiştir.
              Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 6.maddesi ve İş Kanununun 41.maddesindeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücrete dahildir. Bu yön gözetilmeksizin günlük 5 saat, haftalık 30 saatin üzerindeki fazla çalışmanın karşılığı olarak hesaplanan fazla çalışma ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Şu durumda mahkemece yıllık 270 saatlik sınırın davacının çalıştığı süreye oranlanarak bulunacak süredeki fazla çalışmanın ücrete dahil olduğu kabul edilip, onun üzerindeki çalışmanın karşılığı olarak fazla çalışma ücreti hesaplattırılmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Anılan husus dikkate alınmadan verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 03.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ