• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi
   
  Esas No. 2020/7117
  Karar No. 2020/14203 
  Tarihi: 02/11/2020  

  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN TUTAR İÇİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ Dairemiz uygulamasında, takdiri indirim ile ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden ve ayrıca işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusunu arttırdığı aşamada Mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilinemediğinden, fazla çalışma ücreti alacaklarından yapılan takdiri indirimlerden dolayı reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına vekalet ücretine hükmedilemeyeceği ve yargılama gideri bakımından da davacı aleyhine sonuç doğurmayacağı kabul edilmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Türeli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davalının kimya öğretmeni olarak çalışması devam ederken, 05.02.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna atanması sebebiyle görevinden ayrılmak istediğini beyan ettiğini, davalının feshinin haklı nedene dayanmadığını, taraflar arasındaki 27.06.2014 tarihli sözleşmenin 9. maddesinin (c) fıkrası uyarınca fesih tarihinden sözleşme bitim tarihine kadar olan aylık net ücretin toplamı tutarında tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalının Cevabının Özeti:
  Davalı davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi’nin 10.02.2020 tarihli, 2016/28492 Esas ve 2020/2109 Karar sayılı ilamında belirtilen “taraflar arasında imzalanan 27.06.2014 tarihli sözleşme ile davalının 01.09.2014-01.09.2015 tarihleri arasında çalışacağı belirlenmiştir. Davalı 05.02.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna atanması sebebi ile iş sözleşmesini feshetmiş olmakla davalının feshinde haklı neden bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Mahkemece cezai şartın kabulüne dair verilen karar isabetlidir. Dosya kapsamı uyarınca sabit olduğu üzere davalının davacı kurumda çalışmadığı süre çalıştığı süreden uzundur. Hal böyle olunca, davalının çalışmadığı süreye göre daha yüksek oranda cezai şart tutarına hükmedilmesi gerekirken Mahkemece denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna itibar edilmiş olması hatalıdır” gerekçe ile bozulmasına karar verilmiş, Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilerek devam edilen yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı, davacı vekili temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dairemiz uygulamasında, takdiri indirim ile ilgili olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden ve ayrıca işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusunu arttırdığı aşamada Mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilinemediğinden, fazla çalışma ücreti alacaklarından yapılan takdiri indirimlerden dolayı reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına vekalet ücretine hükmedilemeyeceği ve yargılama gideri bakımından da davacı aleyhine sonuç doğurmayacağı kabul edilmiştir.
  Somut uyuşmazlıkta, takdiri indirim sebebiyle red kısmı hariç olmak üzere dosyada aslında reddedilen bir kısım olmayıp, dava tam kabulle sona erdiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi hatalıdır. Bu durum bozma sebebi ise de, yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
  Sonuç:
  Temyiz konusu kararın hüküm fıkrasının (2.B) bendinin hüküm fıkrasından tamamen çıkartılarak yerlerine;
  (a) “ 2.B- Red edilen miktar takdiri indirimden kaynaklanmış olması nedeni ile davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02/11/2020 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ