• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

  . İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,32,57

  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:           2006/31645
  Karar No:        2007/18784
  Tarihi:              13.06.2007

  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
  l FAZLA ÇALIŞMA TAHAHKUKUNUN BULUNMADIĞI İMZALI ÜCRET BORDROLARININ FAZLA ÇALIŞMA YAPILMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ
  l FAZLA ÇALIŞMA TAHAHKUKU BULUNAN İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALI ÜCRET BORDROLARININ ANCAK EŞ DEĞER DELİLLE AKSİNİN KANITLANABİLECEĞİ

  ÖZETİ Dosyaya ibraz edilen ücret bordroları her ne kadar imzalı ise de hiç birisinde fazla mesai sütunu yoktur. Davalı da fazla mesai ücreti ödendiğini ispat etmemiştir. Zaten iddia da etmemektedir. Mahkemece tanık beyanları ile davacının fazla mesai yaptığının ispatının kabul edildiği halde, sadece bordrolarda imza bulunmayan aylar için fazla mesai ücretine karar verilmesi de doğru değildir. Dairemizin yerleşmiş içtihadı "itirazı kayıtsız imzalı bordrolarda Ta/la mesai tahakkuku bulunan aylar için işçi eşdeğer belge ile daha fazla, çalışma yaptığını, ispatlayamazsa söz konusu aylar için fazla çalışma ücretine hak kazanamaz" şeklindedir. Bunun yanlış yorumlanarak fazla mesai tahakkuku bulunmayan imzalı ücret bordrosu bulunan aylar için fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağına karar verilmesi de ayrı bir bozma sebebidir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, , ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ve ücret alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentleri kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkeme gerekçesinde davacının 29.03.2001-13.06.2004 tarihleri arasında çalıştığını kabul etmişken, bilirkişinin 26.09.2001-13.06.2004 arası süreye göre yapmış olduğu hesaplamaya itibar ederek hüküm kurması gerekçesi ile hüküm arasında çelişki oluşturmuştur.
  3-Dosyaya ibraz edilen ücret bordroları her ne kadar imzalı ise de hiç birisinde fazla mesai sütunu yoktur. Davalı da fazla mesai ücreti ödendiğini ispat etmemiştir. Zaten iddia da etmemektedir. Mahkemece tanık beyanları ile davacının fazla mesai yaptığının ispatının kabul edildiği halde, sadece bordrolarda imza bulunmayan aylar için fazla mesai ücretine karar verilmesi de doğru değildir. Dairemizin yerleşmiş içtihadı "itirazı kayıtsız imzalı bordrolarda Ta/la mesai tahakkuku bulunan aylar için işçi eşdeğer belge ile daha fazla, çalışma yaptığını, ispatlayamazsa söz konusu aylar için fazla çalışma ücretine hak kazanamaz" şeklindedir. Bunun yanlış yorumlanarak fazla mesai tahakkuku bulunmayan imzalı ücret bordrosu bulunan aylar için fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağına karar verilmesi de ayrı bir bozma sebebidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ